MTV

Ülkemizdeki Yabancılara Ait Otomobillerden MTV Alınmakta mıdır?

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 19.10.1998
SAYI : B.07.0.GEL.0.61/6158-3/37326
KONU : Yurdumuzda bulunan yabancılara ait otolardan hangilerinin M.T.V.nden muaf tutulup tutulmayacağı hk.
ANKARA VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğüne)

……… vekili ……… tarafından Bakanlığımıza gönderilen 02/10/1998 (Giriş) tarihli dilekçe ve eklerinin birer örneği incelenerek ilişikte gönderilmiştir.

Bilindiği üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun istisnalar başlıklı 4 üncü maddesinin ilk fıkrasının (b) bendi hükmüne göre, “Karşılıklı olmak şartıyla, yabancı devletlerin Türkiye’de bulunan elçilik ve konsolosluklarıyla, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına (Fahri, konsoloslar hariç) ve o devletin uyruğunda bulunan elçilk ve konsolosluk memurlarına ve merkezi Türkiye’de bulunan uluslararası kurullar ile bu kurulların yabancı uyruklu memurlarına ve resmi bir görev için yurda gelen delege ve heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden müstesnadır.” denilmiştir.

Diğer taraftan; Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi gereğince, yurdumuzda bulunan diplomatik, konsolosluk ve uluslararası kuruluş temsilcilikleri ve bunların diplomatik ve konsüler statüye haiz mensupları ile aynı Kanunun 119/13-b maddesi çerçevesinde bu temsilciliklerin idari-teknik personel statüsünü haiz mensuplarının taşıtlarına, trafik şube veya bürolarınca Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 55 inci maddesi hükmüne göre, ” CA ile başlayan ve CZ” de biten, beyaz zemin üzerine yeşil harf grubundan veya beyaz zemin üzerine mavi “B” harf grubundan, ülkemize geçici olarak tetkik, tahsil ve çalışma amacı ile gelenlere ise “MA ile başlayan ve MZ”de biten beyaz zemin üzerine siyah harf gruplarından oluşan plakalar verilmektedir.

Bu hükümlere göre, Bakanlığımızca yayımlanan 06/10/1997 gün ve 42428 sayılı tamim yazımızda da belirtildiği üzere, ilgili trafik şube veya bürolarında;
a) “B” grubuna veya “CA ile başlayan ve CZ” de biten harf gruplarına giren plakalar ile adlarına taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan kişilerin, bu taşıtlarından dolayı Kanunun yukarıda anılan maddesi hükmü gereğince, motorlu taşıtlar vergisinden muaf tutulması,
b) “MA ile başlayan ve MZ”de biten harf gruplarına giren özel tahsisli plakalarla adlarına taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan kişilerin ise istisnadan yararlandırılmaması,
gerekmektedir.

Bilgi edinilerek gereğinin buna göre yapılmasını ve mükellef dilekçesine cevaben bilgi verilmesini rica ederim.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.