GELİR VERGİSİ

Özelge: Babası Pazarcı Olan Kişinin Pazarcılık Faaliyeti İçin Genç Girişimci İstisnasından Yararlanıp Yararlanamayacağı hk.

T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı : 17192610-120[ÖZG-20-71]-93077 03.06.2021

Konu : Pazarcılık faaliyetinde genç girişimcilerde kazanç istisnası

İlgi : İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gönderilen 23/10/2020 tarihli özelge talep formu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Karacabey Belediyesine ait … kapalı pazar yerindeki … No.lu bölümün, gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan babanız …’ın onayıyla tarafınıza tahsis edildiği ve basit usul mükellefi olarak faaliyete başladığınız, babanızın halen … No.lu pazar yeri sergisinde pazarcılık faaliyetine devam ettiği belirtilerek, genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Genç girişimcilerde kazanç istisnası” başlıklı mükerrer 20 nci maddesinde; “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),

3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilir.

Bu istisnanın, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, konu ile ilgili açıklamaların yapıldığı 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “İstisnadan faydalanacaklar ve faydalanma şartları” başlıklı 3 üncü maddesinde;

“…

(3) Genç girişimcilerde kazanç istisnasında, özellikli durumlara ilişkin hususlar şunlardır:

b) İşletmenin devralınması.

1) Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, istisnadan yararlanılabilmesi için işletmenin ya da mesleki faaliyetin devralındığı kişinin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından olmaması gerekmektedir.

…”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak hakkınızda düzenlenen yoklamada; “Tezgahlar ve Pazar  Yerleri Vasıtasıyla Sebze ve Meyve Perakende Ticareti” faaliyetinden dolayı gerçek usulde mükellefiyeti bulunan babanız … adına tahsisli … kapalı pazar yerindeki … No.lu serginin 31.01.2020 tarihli muvafakatname ile pazar yeri tahsisinin adınıza yapıldığı ve 05.02.2020 tarihli işe başlama dilekçenize istinaden 31.01.2020 tarihi itibariyle anılan adresteki faaliyetleriniz nedeniyle basit usulde mükellefiyet kaydınızın yapıldığı anlaşılmıştır. Babanız … nezdinde  01.12.2020 tarihinde düzenlenen yoklama fişi ile, babanızın adı geçen faaliyetinden dolayı gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olduğu, … Kapalı Pazar Yerinde halen … No.lu sergide meyve  satışı yaptığı, … No.lu ve … No.lu sergilerin birleştirilip birlikte çalıştığınız ve babanızın başka bir sergisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre; aynı adreste ve aynı sektörde faaliyet gösteren babanızdan sergi yerini kullanma hakkını devir alarak birlikte faaliyette bulunduğunuz tespit edildiğinden, mezkur Kanun maddesindeki “faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması” şartının ihlali nedeniyle söz konusu istisna hükmünden faydalanmanız mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.