GENEL

KAMU İHALE TEMEL TANIM VE KAVRAMLARI

İhale: Kamu İhale Kanununda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemlerdir.

Kısmi teklife açık ihaleler: İdareler tarafından yürütülen ve birden fazla yüklenici ile ayrı ayrı sözleşme imzalanmasına mkan sağlayan ihalelerdir.

Kısmi teklife açık olmayan ihaleler: İdareler tarafından yürütülen ve sadece bir yüklenici ile bir sözleşme imzalanmasına imkan sağlayan ihalelerdir.

Kamu alımı: Kanun kapsamında belirtilen idarelerin yaptıkları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerini kapsamaktadır.

Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve haklardır.

Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleridir

İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhididir.

Yüklenici: İhale üzerinde bırakılan ve sözleşme imzalanan isteklidir.

İdare: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yapan kurum ve kuruluşlardır.

KİB: Kamu İhale Bülteni

Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet
edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Pazarlık usulü: Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli
hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usuldür.

Doğrudan temin: Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usuldür.

İstisna: Kanun kapsamındaki idarelerin bu Kanunun 3 üncü maddesinde yapılan düzenlemelere göre gerçekleştirdikleri mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin alımlardır.

Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmadır.

Yaklaşık maliyet: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce planlanan kamu alımına ilişkin, idareler tarafından her türlü fiyat araştırması yapılarak ve katma değer vergisi hariç
tutularak belirlenen tahmini maliyettir.

Eşik değer: Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen ve 13 ile 63 üncü maddelerinin uygulanmasında dikkate alınacak yaklaşık maliyete ilişkin parasal limitlerdir.

Teyit: İhalelere katılan gerçek veya tüzel kişiler için idarelerce Kamu İhale Kurumundaki yasaklı sicil listesinin kontrol ettirilmesi işlemidir.

Düzenleyici kararlar: Yönetmelik, tebliğ vb. düzenleyici metinlerde yapılan değişiklikler, kurumlardan gelen mevzuat değişikliklerine ilişkin görüş/talepler ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik görüş/talepler üzerine alınan kararlardan oluşmaktadır.

Yönetsel kararlar: Kamu İhale Kurulu tarafından Kurumun idari işlerine yönelik verilen kararlardır.

Uyuşmazlık kararları: Kamu İhale Kurulu tarafından itirazen şikayet başvuruları üzerine alınan kararların genel adıdır.

İnceleme kararları: Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayet başvuruları üzerine Kurul tarafından alınan uyuşmazlık kararları ile uyuşmazlık kararlarına karşı açılan dava sonucunda alınan mahkeme kararlarının uygulanmasını teminen Kurulun aldığı uyma kararlarıdır.

İhale ilanı: İhaleye ilişkin yapılan duyurudur.

Çerçeve anlaşma: Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşma olarak tanımlanmaktadır.

Münferit sözleşme: Çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan sözleşmelerdir.

Çerçeve anlaşma ilanı: Çerçeve anlaşma yapmak suretiyle temin edilecek mal veya hizmet alımı ile
yapım işine ait ihale ilanlarıdır.

Ortak ihale: Birden fazla idare ortak ihtiyaçlarını, düzenleyecekleri bir protokol çerçevesinde, 4734 sayılı Kanunda yer alan ihale usullerini kullanarak ortak bir ihale ile karşılayabilir. Alımı yapılacak mal veya hizmet ile bakım veya onarım işine ilişkin aynı nitelikteki ortak ihtiyaç farklı teknik özelliklere sahip olabilir. İdarelerce düzenlenecek protokolde; ortak ihtiyacın niteliği, türü, miktarı, ihale usulü, ihale hazırlık işlemlerinin hangi idare/idarelerce yerine getirileceği ve koordinatör idareye ilişkin bilgiler belirtilir. İdarelerce protokolde bulunması gerekli görülen diğer hususlara ayrıca yer verilebilir. Eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde koordinatör idarenin tabi olduğu tutarlar dikkate alınır.

Şikayet: İdarenin ihale sürecine ilişkin her türlü eylem ve işlemine karşı idareye yapılan yazılı başvurudur.

İtirazen şikayet: İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna yapılan başvurudur.

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP): İdareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve Kurum tarafından yönetilen elektronik ortamdır.

E-Eksiltme: Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına ilişkin yeni değerlerin bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklinde tekrar eden işlemlerdir. Açık ihaleler ile belli istekliler arasındaki ihale usullerinde uygulanır.

E-İhale: Tekliflerin elektronik ortamda, EKAP üzerinden hazırlanarak istekli veya istekli adına yetkili kişi veya kişilerce e-imza ile imzalandığı, teklif değerlendirme işlemlerinin de EKAP üzerinden tamamlandığı ihale yöntemidir.

Kaynak. Kamu Alımları İzleme Raporu 2020

Categories: GENEL

Bir Cevap Yazın