VERGİ USUL

Özelge: Tamir edilecek ürünlerin taşınmasında sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı:B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-665 08/06/2011

Konu: Tamir edilecek ürünlerin taşınmasında sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği.

İlgi dilekçenizde, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, şirket araçlarınızla Anadolu’nun herhangi bir şehrinde banka şubelerine belli sayıda ve ebatlarda reklam tabelası, separatör, muhtelif ölçülerde alüminyum reklam malzemesi, isimlik götürüp montajını yaptığınız, montaj esnasında çıkan eski malzemeleri bankanın isteğine göre tadilat için bedelsiz olarak şirket araçlarınızla taşıdığınız belirtilerek, şirketinizce sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hususu sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin 5 numaralı bendinde, “Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

…” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre banka şubelerine montaj yapılmak üzere, reklam tabelaları, seperatör ve muhtelif ölçülerde alüminyum reklam malzemelerinin şirketiniz tarafından taşınması ve montaj esnasında çıkan eski reklam tabelaları  ve malzemelerin şirket araçlarınızla iş yerinize  taşınması sırasında tarafınızca sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir Cevap Yazın