KATMA DEĞER VERGİSİ

Kredi kartıyla iddaa oyunu oynatılmasında belge düzeni

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü 
  
Sayı:B.07.1.GİB.4.35.18.02-1741-72631/07/2012
Konu:Kredi kartıyla iddaa oyunu oynatılmasında belge düzeni 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, bakkal, kahvehane, tekel ve iddaa bayiliği işi ile iştigal ettiğiniz belirtilerek, kredi kartı ile iddaa oyununu oynatmanız durumunda belge düzeninin nasıl olması gerektiği hususunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

             213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesi ve mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 406 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin, “5. Şans Oyunlarında Belge Düzeni” başlığı altında yer alan “5.1. Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca Oynatılan Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları” başlıklı bölümünde, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından “iddaa” ve “spor toto” oyunlarının, Başkanlığın sözleşme ile bayilik ruhsatı verdiği sabit bayiler, sanal ortam bayileri ve gezici bayi aracılığı ile oynatıldığı, Tebliğin 5.1/a bendinde, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından, Merkezî Bahis Sisteminden (taraflar arasındaki işlemlere ilişkin bilgilerin elektronik ortamda takibine imkân veren, dışarıdan hiç bir müdahale yapılması mümkün olmayan ve oluşan tüm bilgileri değiştirilemeyecek ve silinemeyecek şekilde muhafaza edebilecek nitelikleri haiz olması şartıyla) her bir bayi itibariyle hâsılat, komisyon ve ikramiye ödeme primi vb. bilgileri ihtiva eden “Bayi Hâsılat Raporu” alınması, Başkanlığın sabit bayilerince de bu rapora istinaden kendi terminalleri vasıtası ile “Bakiye Raporunun” düzenlenmesi kaydıyla, Başkanlığın Bayi Hâsılat Raporuna istinaden kayıtlarını yapması; bayilerin ise fatura düzenlemeksizin Bakiye Raporuna istinaden hâsılat kayıtlarını yapmaları uygun görülmüş olup, ayrıca Tebliğin, “5.3 Ortak Hükümler” bölümünde ise, Tebliğ kapsamında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, başbayi ve bayiler (gezici alt bayiler ve sanal bayiler dahil) tarafından oynatılan oyunlar karşılığında müşteriye Vergi Usul Kanunu uyarınca ayrıca bir belge düzenlenip verilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlığımızca şekil ve muhteviyatı belirlenen 1 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde beyannameye eklenecek belgeler sayılmış, Beyannamenin 6 ncı tablosunun 45 inci satırına “Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri”nin (Bu dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin, kredi kartı ile tahsil edilen kısmı) (e-Beyannamenin Sonuç Hesapları Diğer Bilgiler – Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin Katma Değer Vergisi Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel) yazılacağı açıklanmıştır.

            Katma değer vergisi beyannamesinin 45 inci satırında istenilen bilgi, verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayan denetim amaçlı bir bilgidir. Bu satırda vergiyi doğuran olayın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın belirli bir dönemde kredi kartı ile yapılan tahsilâtlar gösterilecektir. Bu satırda yer alan tutarın 6 ncı satırdaki KDV matrahına ait bilgi ile uyum göstermemesi ve vergi dairesince bu hususun izahatının istenmesi halinde ise, kredi kartı ile yapılan tahsilâtların, iddaa oyununa ilişkin tahsilâtlardan kaynaklandığı hususunun  “izah” gerekçesi olarak belirtilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, bu izah yeterli görülmediği takdirde hakkınızda gerekli işlemlerin yapılacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.