AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI

KARA PARA MEVZUATINA GÖRE YÜKÜMLÜLER (MASAK YÜKÜMLÜLERİ)

Suç gelirlerinin aklanması ile daha etkin mücadele edilebilmesi ve mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için, gerek uluslararası alanda gerekse iç hukukta finansal kuruluşlara ve diğer bazı meslek gruplarına yönelik bir takım yükümlülükler getirilmiştir.

Aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında önleyici tedbirleri almakla mükellef olan yükümlüler; 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da sektörler itibarıyla, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te (Tedbirler Yönetmeliği) tek tek adlarıyla belirtilmiştir.

Bu bağlamda 5549 sayılı Kanun’un 2/d maddesi ile bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasaları, ödünç para verme ve diğer finansal hizmetler ile posta ve taşımacılık, talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler; döviz, taşınmaz, değerli taş ve maden, mücevher, nakil vasıtası, iş makinesi, tarihi eser, sanat eseri ve antika ticareti ile iştigal edenler veya bu faaliyetlere aracılık edenler ile noterler, spor kulüpleri 5549 sayılı Kanun’un uygulanmasında yükümlü sayılmış, sayılanlar dışında kalan iş ve meslek sahiplerinin yükümlü yapılabilmesi için de Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

Tedbirler Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesine göre;

Yükümlü, aşağıda sayılanlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleridir:

 • Bankalar,
 • Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar,
 • Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler,
 • Finansman ve faktöring şirketleri,
 • Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri,
 • Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları,
 • Yatırım ortaklıkları,
 • Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri,
 • Finansal kiralama şirketleri,
 • Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar,
 • Kıymetli Madenler ve Kıymeti Taşlar Piyasasına ilişkin saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi,
 • Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ile kargo şirketleri,
 • Varlık yönetim şirketleri,
 • Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları,
 • Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,
 • Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,
 • Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları,
 • Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler.
 • İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,
 • Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar,
 • Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler,
 • Spor kulüpleri,
 • Noterler,
 • Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere, taşınmaz alım satımı, ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar,
 • Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler,
 • Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları.

Merkezi yurt dışında bulunan yükümlünün Türkiye’deki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri birinci fıkra kapsamında yükümlü sayılır.

Merkezi Türkiye’de bulunan yükümlünün yurt dışındaki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri, faaliyet gösterdikleri ülkenin mevzuatı ve yetkili otoritelerinin izin verdiği ölçüde bu Yönetmelik hükümlerini uygulamak zorundadır.

Tedbirler Yönetmeliği’nin 3/1-f maddesinde yapılan finansal tanıma göre, finansal kuruluşlar Tedbirler Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (a) ila (h) ve (m) bentlerinde sayılan yükümlüler ile bankacılık faaliyetleriyle sınırlı olarak Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini ifade eder.

Bunun yanı sıra, Tedbirler Yönetmeliği’nin 3/1-m maddesinde, finansal olmayan belirli iş ve mesleklerin (FOBİM’ler) Tedbirler Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (k), (m), (n), (s), (ş), (t) ve (u) bentlerinde sırasıyla yer alan;

 • Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,
 • Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler.
 • Noterler,
 • Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesinin birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere, taşınmaz alım satımı, ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar,
 • Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler,
 • Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları,

yükümlüleri ifade ettiği düzenlenmiştir.

Yukarıda bahsi geçen finansal kuruluşlar ile finansal olmayan belirli iş ve meslekler dışında kalan Tedbirler Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında düzenlenen yükümlüler, finansal olmayan yükümlüleri ifade eder.

Kaynak: https://masak.hmb.gov.tr/yukumluler

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.