KURUMLAR VERGİSİ

Çalışanlara Verilen İş Kıyafeti Ne Şekilde Giderleştirilir?

İşveren tarafından çalışanlara verilen iş kıyafetlerinin ne şekilde giderleştirileceği, bunlar üzerinden amortisman ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin olarak Vergi İdaresi tarafından verilen görüş aşağıdaki gibidir.

İdare; çalışanlara işin gereği ve demirbaş olarak verilen ayrıca, çalışanın işten ayrılması halinde geri alınabilir nitelikte olan giyim eşyası verilmek suretiyle sağlanan menfaatin Gelir Vergisi Kanununun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında gelir vergisinden istisna edilmesinin mümkün bulunduğunu belirtmiştir. Bu durumda söz konusu harcamaların Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre gider olarak indirilmesi mümkündür.

Özelgede, çalışanlara iş dışında günlük hayatta da kullanılmaya elverişli giyim eşyası verilmesi veya nakden giyim yardımı yapılması durumunda sağlanan menfaatin ise istisna kapsamında kabul edilmesi mümkün bulunmamakta olup bu ücretin net ücret olarak kabul edilerek brüte iblağ edilmek suretiyle Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir. Bu durumda söz konusu harcamaların Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre ücret gideri olarak indirilebileceği belirtilmiştir.


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı : E-64597866-105-8400 18.05.2022

Konu :

İlgi :

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Şirketinizin tütün ürünleri satış ve dağıtım faaliyetleri ile iştigal etmekte olduğu, sahada çalışan personelinizin ürün satışı ve para tahsilatı yapmasından dolayı giyimine ilişkin belirli bir standardın sağlanması, firma imajının korunması, bilinirlik ve güvenilirliğin sağlanması ve şirketinizin temsilcisi olduğunun gösterilmesi amacıyla toplu alım yolu ile mont, gömlek, sweatshirt, yağmurluk ve tişört alımı yapılarak tek tip kıyafet kullanıldığı ve bu kıyafetlerin kısa sürede yıpranmaları nedeniyle her sene yenilerinin verildiği belirtilerek, demirbaş kayıtlarına almış olduğunuz bu iş kıyafetlerine ilişkin harcamaların amortisman yoluyla mı itfa edileceği yoksa doğrudan gider olarak mı indirim konusu yapılacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinde ise;

“Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

  1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;
  2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur. Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur.”

hükmüne yer verilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40 ıncı maddesinde ticari kazancın tespitinde hasılattan indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup, söz konusu maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, (2) numaralı bendinde ise hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderlerinin, tedavi ve ilaç giderlerinin, sigorta primlerinin ve emekli aidatı ile bu Kanunun 27 nci maddesinde yazılı giyim giderlerinin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı, veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” hükümlerine yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 27 nci maddesinde de; “Aşağıda yazılı teçhizat ve tayın bedelleri Gelir Vergisi’nden müstesnadır:

  1. Demirbaş olarak verilen giyim eşyası (Resmi ve özel daire ve müesseselerce hizmet erbabına işin icabı olarak verilen ve bunların işten ayrılmaları halinde geri alınan giyim eşyası);

…” hükmü yer almaktadır.

Yine aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin maddede bentler halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hüküm altına alınmış olup, maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104 üncü maddelere göre tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, personele yapılan giyim yardımının gelir vergisinden istisna edilebilmesi için; giyim eşyasının işin icabı olarak verilmiş olması, işte giyilen bir giyim eşyası olması, demirbaş niteliğinde bulunan bir giyim eşyası olması ve personelin işten ayrılması halinde giyim eşyasının geri alınması gerekmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalar doğrultusunda, Şirketiniz tarafından çalışanlara işin gereği ve demirbaş olarak verilen ayrıca, çalışanın işten ayrılması halinde geri alınabilir nitelikte olan giyim eşyası verilmek suretiyle sağlanan menfaatin Gelir Vergisi Kanununun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda söz konusu harcamaların Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre gider olarak indirilmesi mümkündür. Diğer taraftan çalışanlara iş dışında günlük hayatta da kullanılmaya elverişli giyim eşyası verilmesi veya nakden giyim yardımı yapılması durumunda sağlanan menfaatin ise istisna kapsamında kabul edilmesi mümkün bulunmamakta olup bu ücretin net ücret olarak kabul edilerek brüte iblağ edilmek suretiyle Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir. Bu durumda söz konusu harcamaların Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre ücret gideri olarak indirilebileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.