GENEL

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Yemek Yardımı İstisnasıyla İlgili Değişiklik Yapıldı

“Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 11.11.2022 Tarih ve 32010 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Söz konusu değişiklik, 09.11.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7420 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde yapılan değişikliğe uyum anlamı taşıyor. Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle; işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışanlara çalışılan günlere ait yapılan bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan ödemeler 1/12/2022 tarihinden geçerli olmak üzere gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Damga Vergisi Kanununda yapılan atıf nedeniyle bu istisna aynı zamanda damga vergisinden de istisnadır.

İstisna tutarı ile ilgili bu değişiklik sonrası işverenlerin nakit olarak yapacakları yemek yardımı nedeniyle SGK maliyetine katlanmamaları için gerekli uyumlaştırma düzenlemesi yapıldı. Bu kapsamda yönetmeliğin eski ve yeni hali aşağıdaki gibidir:  Değişikliğin yürürlük tarihi 01.01.2022 olarak belirlenmiştir.

Tablo 1: Yemek parası istisnası ile ilgili olarak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ve değişiklik öncesi durum

01.12.2022 Öncesi İçin Geçerli Düzenleme:01.12.2022 Tarihinden İtibaren Geçerli Düzenleme:
a) Yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak günlük asgari ücretin % 6’sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı,“a) İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı,”

Yapılan düzenlemeyle, sigorta primine esas kazanç yemek bedeli istisna oranını belirleme yetkisi 01.12.2022 tarihinden geçerli olmak üzere SGK Yönetim Kuruluna verilmiştir. SGK Yönetim Kurulunca, Gelir Vergisi Kanunundaki 51 TL’lik istisna tutarına uyumlu bir kararın yakında alınmasını bekleyebiliriz. Bu karar sonrasında; işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemeler, 51 Türk lirasını aşmayan kısmı prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Categories: GENEL

Bir Cevap Yazın