GENEL

Limited Şirket Ortağının Bağ-Kur Primi Gider Yazılabilir mi?

Limited şirket ortağının Bağ-Kur Primi şirke için gider olarak kabul edilir mi? Limited şirket ortağının bu sıfatı nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık Bağ-Kur primi ödemesinin şirket tarafından yapılması durumunda, yapılan Bağ-Kur prim ödemelerinin gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı Gelir İdaresinden sorulmuştur.

Gelir İdaresi; Bağ-Kur prim ödemesinin şirket ortağının şahsına ait olduğunu, şirketle bir ilgisi bulunmayan bağ-kur primlerinin şirket tarafından gider yazılmasının mümkün bulunmadığını belirtmiştir.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı:   B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-40-5-266  02/05/2011

Konu : Bağ-kur primlerinin giderleştirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün …. vergi numaralı mükellefi ………. Ltd. Şti.’nin ortağı ve müdürü olduğunuzu, şirket ortağı olmanız nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık bağ-kur primi ödemesi yaptığınızı belirterek söz konusu bağ-kur primi ödemelerinizi … ……… Ltd. Şti.’nin kurum kazancından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş olup, aynı maddenin ikinci fıkrasında da safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Yine aynı Kanunun 8 inci ve 10 uncu maddelerinde kurum kazancının tespitinde indirilecek giderler, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesinde de; ticari kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup, anılan maddelerde yer alan giderler, doğrudan doğruya şirketle ilgili olup, şirketin kurum kazancının elde edilmesine yönelik giderlerdir.

Buna göre; şahsınıza ait olup, şirketinizle bir ilgisi bulunmayan bağ-kur primlerinin şirketiniz tarafından gider yazılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.