GENEL

Yeminli Mali Müşavirlerin yürüttükleri görevler ve tasdik ettikleri işlemler

Yeminli Mali Müşavirlerin yürüttükleri görevler ve tasdik ettikleri işlemlerden öne çıkanlar aşağıda listelenmiştir:

 • İsteyen firmaların kurumlar ve gelir vergisi beyannamelerinin ekleriyle birlikte tasdik edilerek rapora bağlanması,
 • Yapılan ihraç işlemleri nedeniyle indirim konusu yapılamayan KDV’nin iadesi ve mahsubu konusunda tasdik işlemleri,
 • Muhasebe sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi; işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerin düzenlenmesi ve bu konularda müşavirlik yapılması,
 • Belirtilen konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapılması, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş verilmesi, rapor ve benzerlerinin düzenlenmesi, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerin yapılması,
  Enflasyon düzeltmesi ve amortisman hesaplarının tasdiki işlemleri.
 • KDV Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca yapılan uluslararası taşımacılık istisnası nedeniyle KDV iadesi veya mahsubu işlemlerinin tasdiki,
 • KDV Kanunu’nun 13/a,b maddesinde yer alan mükelleflere işletmelerinde kullanacakları deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan teslim ve hizmetler, deniz, hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler istisnasının KDV iade / mahsuplarının tasdiki,
 • Kaynak kullanımı destekleme primi ve KDV desteği konusunda tasdik işlemleri,
 • Sermayenin ödendiğinin tespitine dair tasdik işlemleri,
 • İlişiksizlik belgesi raporu, (SSK Primleri ile ilgili)
 • Bankalar tarafından müşterilere açılacak krediler ve/veya verilecek kefalet ya da teminatların belli tutarı geçmesi halinde bilanço ve gelir tablosunun tasdik işlemi.
 • Gümrük beyannamelerinin tasdiki,
 • Dahilde işleme izin belgesine dayanarak yurt içinden KDV siz olarak alınan mallarla ilgili işlemlerin tasdiki,
 • İndirimli oranda KDV’ ne tabi işlemlerin tasdiki,
 • Sermayeye ilave edilecek işletme içi fonların tespiti (Enflasyon düzeltme farklarının, olağanüstü yedek akçe, özel fonlar, dağıtılmamış karlar)
 • Vakıfların hesaplarının incelenmesi ve tasdiki,
 • Radyo – Televizyon Üst Kurul paylarının tespiti,
 • İthali kontrol altına alınan ürünlerle ilgili tasdik işlemleri,
 • Organize Sanayi Bölgelerinin hesaplarının incelenmesi,
 • Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin “yatırım indirimi” ile ilgili işlemler,
 • KDV Kanunu’nun 29/2nci maddesi uyarınca “temel gıda maddeleri” ile ilgili olup, indirilemeyen Katma Değer Vergisi nedeniyle doğan iade ve/veya mahsup işlemleri,
 • Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara ilişkin KDV iadesi,
 • Uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin KDV iadesi,
 • ÖTV’si sıfıra indirilen akaryakıt kullanımına ilişkin düzenlemeler,
 • Üreticiler Tarafından Yerli Tarım Ürünlerinden İmal Edilerek Teslim Edilen Biyoetanole, Harmanlayıcıların ise Satın Aldıkları Biyoetanolü Benzinle Harmanlanmasına ve Elde Edilen Karışımın Teslim Edilmesinden yararlanmaları işlemleri.

Kaynak: AYMMO

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.