Aklama-Terörün Finansmanı Türkçe-İngilizce Sözlük

Kara para aklama ve terörün finansmanı ile ilgili temel terimler Türkçe-İngilizce Sözlük aşağıda sunulmuştur:

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Adam kaçırma kidnapping
adli ceza judicial penalty
adli para cezası judicial fine
adli yardımlaşma mutual legal assistance
afyon opium
ağır yaralama grievous bodily injury
Ağırlaştırılmış Müşterini Tanı Tedbirleri Enhanced Customer Due Diligence (CDD) measures
aktarmalı muhabir hesaplar payable-through accounts
altenatif havale sistem türü hawala system
alternatif havale sistem türü hindu system
Alternatif Havale Sistemi Alternative Remittance System
Avrupa için Güvenlik ve İşbirliği Örgütü OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe
Avrupa Konseyi CoE Council of Europe
ayrıştırma layering
Azaltılmış Müşterini Tanı Tedbirleri Reduced Customer Due Diligence (CDD) measures
bakanlar kurulu kararı decree of council of ministers
Bankalar Yeminli Murakıbı Sworn-in Bank Auditor
basitleştirilmiş müşterini tanı tedbirleri simplified CDD measures
belirlenmiş eşik designated threshold
belirli finansal olmayan kuruluşlar ve profesyoneller designated non-financial businesses and professions
beyaz yakalı suçları white collar crimes
bildirim görevlisi reporting officer
bilgi sızdırma tipping off
bilgisayarla ilişkili suçlar computer related crimes
bütünleştirme integration
ceza usul yasası criminal procedure law
ceza yasası criminal law
ciddi suçlar serious offence
cinayet murder
cinsel istismar sexual exploitation
Çalıntı ve diğer eşyaların yasadışı ticareti illicit trafficking in stolen and other goods
çevre Suçu environmental crime
çocukların cinsel istismarı sexual exploitation of children
dernek association
dolandırıcılık fraud
dondurma (mal varlıklarını) freeze
dondurulmuş malvarlığı frozen assets
dönüştürme conversion
düzenli izleme regular follow up
Egmont Grubu Güvenli İletişim Ağı Egmont Secure Web (ESW)
el koyma seizure
eşya müsaderesi confiscation of goods
Etkin Bankacılık Denetiminde Temel Prensipler Core Principles for Effective Banking Supervision
evrakta Sahtekarlık forgery
fail perpetrator
FATF 40 Tavsiyesi FATF Forty Recommendations
FATF Benziri Bölgesel Kuruluşlar FATF Style Regional Bodies FSRBs
FATF Genel Kurulu FATF Pleanary
FATF Özel Tavsiyeleri FATF Special Recommendations
finansal kuruluşlar financial institution
finansal varlık financial asset
gasp (yağma) extortion
gelirler kontrolörü revenue comptroller
gerçek kişi natural person
gizleme concealing
gizli bilgi confidantial information
göçmen kaçakçılığı migrant smuggling
göstermelik şirketler front companies
gümrük idaresine açıklama disclosure to customs administration
gümrük idaresine beyan decleration to customs administration
gümrük müfettişi customs inspector
gümrük yolsuzluğu customs fraud
hapis cezası Imprisonment
haraç racketeering
hava araçlarının kaçırılması hijacking of aircraft
Hayalı ihracat dolayısıyla KDV iadesi sahtekarlığı Missing Trader Fraud
Hayalı ihracat dolayısıyla KDV iadesi sahtekarlığı Missing trader intra-community (MTIC)
hayali ihracat dolayısıyla KDV iadesi sahtekarlığı carousel fraud
hazine kontrolörü treasury comtroller
Hırsızlık Theft
hileli iflas fraudulent bankruptcy
İç hukukun temel prensipleri Fundamental principles of domestic law
iç kontrol ve risk yönetimi Internal control and risk management
içerden öğrenenlerin ticareti Insider trading
idari para cezası administrative fine
ihbar denoncuation
iki ülkede de aynı fiilin suç olması dual criminality
iki yıllda bir yapılan güncelleme biennial update
İnsan ticareti trafficking in human beings
irtibat görevlisi liaison officer
ispat külfeti burden of proof
ispat külfetinin tersine çevrilmesi reverse burden of proof
işbirliği yapmayan ülkeler non cooperative countries
izleme raporu follow-up Report
kabahat misdemeanour
kaçakçılık Smuggling
kamu görevlileri public officials
kamu ihalesi public procurement
kamu yararı public interest
kanun uygulama birimleri, kolluk Law enforcement authorities
kar amacı gütmeyen kuruluşlar non-profit organisations
kara (kirli) para dirty money
kara para aklama money laundering
kara para aklama suçu money laundering offence
karşı istihbarat counterintelligence
karşılıklılık reciprocity
kayyım curator
kazanç müsaderesi confiscation of benefits
kıyı bankacılığı off-shore banking
kimliğe ilişkin bilgi Identification data
kiralık kasa safe deposit box
kolluk istihbaratı (suç istihbaratı) Law enforcement intelligence
kontrollü geçiş controlled transit
kontrollü teslimat controlled delivery
korsan ürün piracy of products
korsanlık piracy
kovuşturma prosecution
kredi kartı sahtekarlığı credit card fraudulent
mal varlıklarının geri alınması asset recovery
Mali Eylem Görev Gücü Financial Action Task Force – FATF
mali istihbarat financial intelligence
Mali İstihbarat Birimi Financial Intelligence Unit (FIU)
Mali İstihbarat Birimi Financial Intelligence Unit (FIU)
mali suçlar financial crimes
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Financial Crimes Investigation Board
Mali Suçları Araştırma Uzmanı (MSA Uzmanı) Financial Crimes Investigation Expert
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Coordination Board for Combating Financial Crimes
Maliye Müfettişi Finance Iinspector
maskelemek disguising
milli güvenliği karşı işlenen suçlar offences against national security
mutabakat muhtırası memorandum of understanding
müsadere confiscation
müsadere edilen malın paylaşımı asset sharing
müşteri profili (iş, meslek, ticari faaliyet açısından) customer profile
Müşterini tanı know your client (KYC)
Müşterini tanı know your customer (KYC)
müşterinin kimliğinin tespiti customer identifaction
müşterinin tanınmasına ilişkin tedbirler Customer Due Diligence (CDD) measures
nakit işlem bildirimi cash transaction report
nakit işlem bildirimi currencye transaction report
nakit kaçakçılığı currency smuggling
nakit kurye cash courier
narkoterörizm Narcoterrorism
nüfus bilgileri census information
organize suç organised crime
organize suç örgütü organised crime group
Organize suç örgütüne katılma Participation in an organised criminal group
öncül suç predicate offence
öncül suç faili predicate offender
öncül suçu işleyenin kara para aklaması self money launderer
özel belgede sahtecilik forgery on private documents
özel soruşturma teknikleri special investigative techniques
para transferi yapan kuruluş money remitter
Parada sahtecilik counterfeiting currency
piyasa manipulasyonu market manipulation
politik nüfuz sahibi kişiler politically exposed person
rehin alma hostage taking
resmi belgede sahtecilik forgery on official documents
risk esaslı yaklaşım risk based approach
rüşvet bribery
sahtecilik counterfeiting
savcı prosecuter
sırrın ifşası disclosure of secret
siber (elektronik) para cybermoney
siber (elektronik) suç cybercrime
silahlı organize suç örgütü armed organized criminal groups
soygun robbery
standart koyucu standart settler
suç geliri proceeds of crime
suç gelirlerini gizleme concealing of proceeds of crime
suç gelirlerinin dönüştürülmesi conversion of proceeds of crime
suç gelirlerinin maskelenmesi disguising of proceeds of crime
suç istihbaratı (kolluk istihbaratı) crime intelligence
suçluların iadesi extradition
süreklilik arz etmeyen işlem occasional transaction
şüpheli eylem bildirimi suspicious action report (SAR)
şüpheli işlem suspicious transaction
şüpheli işlem bildirimi (ŞİB) suspicious transaction report (STR)
tabela banka shell bank
tabela şirketler shell companies
temel tavsiyeler key recommendations
terör Terror
terör eylemi terrorist act
terör örgütü terrorist organisation
terör saldırısı terrorist attack
Terörist Terrorist
teröristlerin için güvenli barınma yerleri safe house
Terörizm Terrorism
terörizme karşı counterterrorism
terörizmin finansmanı financing of terrorism
terörizmle mücadele düzenlemeleri counterterrorism regulations
terörün finansmanı terrorist financing
terörün finansmanı suçu terrorist financing offence
toplu transfer batch transfer
tüzel kişi legal person (entity)
tüzel kişiler için güvenlik tedbirleri security measures for corporate bodies
Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü International Ogranization of Securities Commissions
Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği International Association of Insurance Supervisors
uluslararası terorism international terrorism
uluslararası terörizm international terrorism
uyum görevlisi compliance officer
uyuşturcu madde narcotics
uyuşturucu suçları drug offeces
uyuşturucu ticareti drug trafficking
uyuyan veri (daha sonra kullanılmak üzere depolanın veri) sleeping data
ülke içinde yapılan transfer domestic transfer
vakıf faundation
vergi cennetleri tax havens
vergi kaçırma tax evasion
vergiden kaçınma tax avoidance
yağmalama pillage
yanlış açıklama false disclosure
yanlış beyan false declaration
yargı çevresi jurisdiction
yasadışı alıkoyma illegal restrain
yasadışı gelir illegal proceed
Yasadışı silah ticareti illicit arms trafficking
yasadışı uyuşturucu madde drug
yerinde ziyaret (ülke değerlendirmelerinin ilgili ülkede gerçekleştirilen kısmı) on site visit
yerleştirme placement
yetkili otoriteler competent authorities
yoğunlaşma riski concentration risk
Yolsuzluk corruption
yükümlü obliged party
yükümlü nezdinde hesabı olmaksızın işlem yapan müşteriler (gezici/geçici müşteri) walking/occasional customer
yüzyüze görüşme (ülke değerlendirmesi sonucu yazılan taslak raporla ilgili olarak yapılan yüz yüze görüşme face to face meeting
zimmet embezzlement