BOBİ FRS

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Nedir?

Bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan şirketlerin Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanan finansal tablolarında esas alınacak finansal raporlama çerçevesi olan BOBİ FRS, bu şirketlerin gerçeğe uygun, finansal bilgi ihtiyacına uygun ve karşılaştırılabilir finansal tablolar düzenlenmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış ve 1/1/2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), bağımsız denetime tâbi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerin uygulayacakları finansal raporlama çerçevesidir. BOBİ FRS’nin amacı gerçeğe uygun, finansal bilgi ihtiyacına uygun ve karşılaştırılabilir finansal tablolar düzenlenmesini sağlamaktır.

BOBİ FRS, bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan işletmelerde MSUGT ve İlave Hususlar’ın yerini alacaktır. Diğer bir ifadeyle, bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan şirketlerin TTK uyarınca genel kurullarına sunulacak finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınacak finansal raporlama çerçevesi BOBİ FRS olacaktır. Ayrıca, BOBİ FRS’nin genel olarak KAYİK’ler dışındaki bağımsız denetime tâbi tüm şirketlerin bağımsız denetimlerinde kıstas oluşturacak olması sebebiyle uluslararası standartlarda bir finansal raporlama ve bağımsız denetimin sağlanması açısından ülkemiz adına önemli bir adım olacaktır.

BOBİ FRS Finansal Tablolar,

BOBİ FRS: Finansal Tabloların Amaçları,

BOBİ FRS: Faydalı Finansal Bilginin Özellikleri,

BOBİ FRS: Genel Finansal Raporlama İlkeleri

BOBİ FRS: Finansal Tablolarda Yer Verilmesi Gereken Bilgiler

BOBİ FRS: Finansal Durum Tablosu

BOBİ FRS: Kâr veya Zarar Tablosu

BOBİ FRS: Nakit Akış Tablosu

 

 

BOBİ FRS: MUHASEBE POLİTİKALARI, TAHMİNLER VE YANLIŞLIKLAR

Muhasebe Politikalarının Seçimi ve Uygulanması

Muhasebe politikaları, finansal tabloların hazırlanması ve sunulmasında işletmeler tarafından kullanılan belirli

  • ilkeler,
  • esaslar,
  • gelenekler,
  • kurallar ve uygulamaları

ifade eder.

Muhasebe politikalarına örnek olarak;

  • finansal tablo kalemlerinin ölçüm ve sınıflandırma esasları,
  • amortisman yöntemleri ve
  • stokların maliyet hesaplama yöntemleri

verilebilir.

Bu Standartta herhangi bir işlem veya olay için belirlenmiş bir muhasebe politikası  arsa bu muhasebe politikası uygulanır. İlgili işlem veya olay için uygulanabilecek muhasebe politikaları arasında seçimlik hak tanınmış olması durumunda (maddi duran varlıkların maliyet bedeli veya yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden ölçülmesine izin verilmesi gibi), işletme “Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar” bölümünde düzenlenen faydalı finansal bilginin özelliklerini dikkate alarak gerçeğe uygun sunum sağlamak amacıyla kendi şartlarına en uygun muhasebe politikasını seçer.

Bu Standart, herhangi bir işlem veya olaya uygulanacak bir muhasebe politikası öngörmemişse, işletme söz konusu işlem ve olaya uygulanacak muhasebe politikasını kendi takdirini kullanarak belirler. Bu durumda işletme, “Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar” bölümünde düzenlenen faydalı finansal bilginin özelliklerini taşıyan bilgiler sağlayan ve kendi şartlarına en uygun olan muhasebe politikasını belirler.

İşletme, kendi takdirini kullanarak muhasebe politikası belirlerken sırasıyla aşağıdaki kaynakların uygulanabilirliğini dikkate alır:

a) Benzer veya ilişkili konularla ilgili bu Standartta yer alan hükümler ve

b) “Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar” bölümündeki varlık, yükümlülük, gelir ve giderlere ilişkin tanımlar, kayda alma ölçütleri ve ölçüm esasları.

3.6 İşletme, kendi takdirini kullanarak muhasebe politikası belirlerken
ayrıca benzer ve ilişkili konularda TFRS1
’de yer alan hükümleri dikkat alabilir.
3.7 İşletmenin benzer işlem ve olaylar için seçtiği ve uyguladığı muhasebe politikaları
tutarlı olmalıdır.
arz etmesi gerekir.