Money Laundering-Financing of Terror English-Turkish Glossary

İNGİLİZCE (ENGLISH) TÜRKÇE (TURKISH)
administrative fine idari para cezası
Alternative Remittance System Alternatif Havale Sistemi
armed organized criminal groups silahlı organize suç örgütü
asset recovery mal varlıklarının geri alınması
asset sharing müsadere edilen malın paylaşımı
association dernek
batch transfer toplu transfer
biennial update iki yıllda bir yapılan güncelleme
bribery rüşvet
burden of proof ispat külfeti
carousel fraud hayali ihracat dolayısıyla KDV iadesi sahtekarlığı
cash courier nakit kurye
cash transaction report nakit işlem bildirimi
census information nüfus bilgileri
CoE Council of Europe Avrupa Konseyi
competent authorities yetkili otoriteler
compliance officer uyum görevlisi
computer related crimes bilgisayarla ilişkili suçlar
concealing gizleme
concealing of proceeds of crime suç gelirlerini gizleme
concentration risk yoğunlaşma riski
confidantial information gizli bilgi
confiscation müsadere
confiscation of benefits kazanç müsaderesi
confiscation of goods eşya müsaderesi
controlled delivery kontrollü teslimat
controlled transit kontrollü geçiş
conversion dönüştürme
conversion of proceeds of crime suç gelirlerinin dönüştürülmesi
Coordination Board for Combating Financial Crimes Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu
Core Principles for Effective Banking Supervision Etkin Bankacılık Denetiminde Temel Prensipler
corruption Yolsuzluk
counterfeiting sahtecilik
counterfeiting currency Parada sahtecilik
counterintelligence karşı istihbarat
counterterrorism terörizme karşı
counterterrorism regulations terörizmle mücadele düzenlemeleri
credit card fraudulent kredi kartı sahtekarlığı
crime intelligence suç istihbaratı (kolluk istihbaratı)
criminal law ceza yasası
criminal procedure law ceza usul yasası
curator kayyım
currency smuggling nakit kaçakçılığı
currencye transaction report nakit işlem bildirimi
Customer Due Diligence (CDD) measures müşterinin tanınmasına ilişkin tedbirler
customer identifaction müşterinin kimliğinin tespiti
customer profile müşteri profili (iş, meslek, ticari faaliyet açısından)
customs fraud gümrük yolsuzluğu
customs inspector gümrük müfettişi
cybercrime siber (elektronik) suç
cybermoney siber (elektronik) para
decleration to customs administration gümrük idaresine beyan
decree of council of ministers bakanlar kurulu kararı
denoncuation ihbar
designated non-financial businesses and professions belirli finansal olmayan kuruluşlar ve profesyoneller
designated threshold belirlenmiş eşik
dirty money kara (kirli) para
disclosure of secret sırrın ifşası
disclosure to customs administration gümrük idaresine açıklama
disguising maskelemek
disguising of proceeds of crime suç gelirlerinin maskelenmesi
domestic transfer ülke içinde yapılan transfer
drug yasadışı uyuşturucu madde
drug offeces uyuşturucu suçları
drug trafficking uyuşturucu ticareti
dual criminality iki ülkede de aynı fiilin suç olması
Egmont Secure Web (ESW) Egmont Grubu Güvenli İletişim Ağı
embezzlement zimmet
Enhanced Customer Due Diligence (CDD) measures Ağırlaştırılmış Müşterini Tanı Tedbirleri
environmental crime çevre Suçu
extortion gasp (yağma)
extradition suçluların iadesi
face to face meeting yüzyüze görüşme (ülke değerlendirmesi sonucu yazılan taslak raporla ilgili olarak yapılan yüz yüze görüşme
false declaration yanlış beyan
false disclosure yanlış açıklama
FATF Forty Recommendations FATF 40 Tavsiyesi
FATF Special Recommendations FATF Özel Tavsiyeleri
FATF Style Regional Bodies FSRBs FATF Benziri Bölgesel Kuruluşlar
faundation vakıf
Finance Iinspector Maliye Müfettişi
Financial Action Task Force – FATF Mali Eylem Görev Gücü
FATF Pleanary FATF Genel Kurulu
financial asset finansal varlık
financial crimes mali suçlar
Financial Crimes Investigation Board Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
Financial Crimes Investigation Expert Mali Suçları Araştırma Uzmanı (MSA Uzmanı)
Financial Intelligence Unit (FIU) Mali İstihbarat Birimi
Financial Intelligence Unit (FIU) Mali İstihbarat Birimi
financial institution finansal kuruluşlar
financial intelligence mali istihbarat
financing of terrorism terörizmin finansmanı
follow-up Report izleme raporu
forgery evrakta Sahtekarlık
forgery on official documents resmi belgede sahtecilik
forgery on private documents özel belgede sahtecilik
fraud dolandırıcılık
fraudulent bankruptcy hileli iflas
freeze dondurma (mal varlıklarını)
front companies göstermelik şirketler
frozen assets dondurulmuş malvarlığı
Fundamental principles of domestic law İç hukukun temel prensipleri
grievous bodily injury ağır yaralama
hawala system altenatif havale sistem türü
hijacking of aircraft hava araçlarının kaçırılması
hindu system alternatif havale sistem türü
hostage taking rehin alma
Identification data kimliğe ilişkin bilgi
Imprisonment hapis cezası
International Association of Insurance Supervisors Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği
Internal control and risk management iç kontrol ve risk yönetimi
International Ogranization of Securities Commissions Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü
Insider trading içerden öğrenenlerin ticareti
illegal proceed yasadışı gelir
illegal restrain yasadışı alıkoyma
illicit arms trafficking Yasadışı silah ticareti
illicit trafficking in stolen and other goods Çalıntı ve diğer eşyaların yasadışı ticareti
integration bütünleştirme
international terrorism uluslararası terörizm
international terrorism uluslararası terorism
judicial fine adli para cezası
judicial penalty adli ceza
jurisdiction yargı çevresi
key recommendations temel tavsiyeler
kidnapping Adam kaçırma
know your client (KYC) Müşterini tanı
know your customer (KYC) Müşterini tanı
Law enforcement authorities kanun uygulama birimleri, kolluk
Law enforcement intelligence kolluk istihbaratı (suç istihbaratı)
layering ayrıştırma
legal person (entity) tüzel kişi
liaison officer irtibat görevlisi
market manipulation piyasa manipulasyonu
memorandum of understanding mutabakat muhtırası
migrant smuggling göçmen kaçakçılığı
misdemeanour kabahat
Missing Trader Fraud Hayalı ihracat dolayısıyla KDV iadesi sahtekarlığı
Missing trader intra-community (MTIC) Hayalı ihracat dolayısıyla KDV iadesi sahtekarlığı
money laundering kara para aklama
money laundering offence kara para aklama suçu
money remitter para transferi yapan kuruluş
murder cinayet
mutual legal assistance adli yardımlaşma
Narcoterrorism narkoterörizm
narcotics uyuşturcu madde
natural person gerçek kişi
non cooperative countries işbirliği yapmayan ülkeler
non-profit organisations kar amacı gütmeyen kuruluşlar
obliged party yükümlü
occasional transaction süreklilik arz etmeyen işlem
offences against national security milli güvenliği karşı işlenen suçlar
off-shore banking kıyı bankacılığı
on site visit yerinde ziyaret (ülke değerlendirmelerinin ilgili ülkede gerçekleştirilen kısmı)
opium afyon
organised crime organize suç
organised crime group organize suç örgütü
OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe Avrupa için Güvenlik ve İşbirliği Örgütü
Participation in an organised criminal group Organize suç örgütüne katılma
payable-through accounts aktarmalı muhabir hesaplar
perpetrator fail
pillage yağmalama
piracy korsanlık
piracy of products korsan ürün
placement yerleştirme
politically exposed person politik nüfuz sahibi kişiler
predicate offence öncül suç
predicate offender öncül suç faili
proceeds of crime suç geliri
prosecuter savcı
prosecution kovuşturma
public interest kamu yararı
public officials kamu görevlileri
public procurement kamu ihalesi
racketeering haraç
reciprocity karşılıklılık
Reduced Customer Due Diligence (CDD) measures Azaltılmış Müşterini Tanı Tedbirleri
reporting officer (Şüpheli işlem) bildirim görevlisi
regular follow up düzenli izleme
revenue comptroller gelirler kontrolörü
reverse burden of proof ispat külfetinin tersine çevrilmesi
risk based approach risk esaslı yaklaşım
robbery soygun
safe deposit box kiralık kasa
safe house teröristlerin için güvenli barınma yerleri
security measures for corporate bodies tüzel kişiler için güvenlik tedbirleri
seizure el koyma
self money launderer öncül suçu işleyenin kara para aklaması
serious offence ciddi suçlar
sexual exploitation cinsel istismar
sexual exploitation of children çocukların cinsel istismarı
shell bank tabela banka
shell companies tabela şirketler
simplified CDD measures basitleştirilmiş müşterini tanı tedbirleri
sleeping data uyuyan veri (daha sonra kullanılmak üzere depolanın veri)
Smuggling kaçakçılık
special investigative techniques özel soruşturma teknikleri
standart settler standart koyucu
suspicious action report (SAR) şüpheli eylem bildirimi
suspicious transaction şüpheli işlem
suspicious transaction report (STR) şüpheli işlem bildirimi (ŞİB)
Sworn-in Bank Auditor Bankalar Yeminli Murakıbı
tax avoidance vergiden kaçınma
tax evasion vergi kaçırma
tax havens vergi cennetleri
Terror terör
Terrorism Terörizm
Terrorist Terörist
terrorist act terör eylemi
terrorist attack terör saldırısı
terrorist financing terörün finansmanı
terrorist financing offence terörün finansmanı suçu
terrorist organisation terör örgütü
Theft Hırsızlık
tipping off bilgi sızdırma
trafficking in human beings İnsan ticareti
treasury comtroller hazine kontrolörü
walking/occasional customer yükümlü nezdinde hesabı olmaksızın işlem yapan müşteriler (gezici/geçici müşteri)