GENEL

VERGİ MÜFETTİŞİ NASIL OLUNUR? SINAVLAR, ŞARTLAR, SINAV KONULARI

Vergi müfettişi nasıl olunur? sorusunun cevabının ilk aşaması önce vergi müfettiş yardımcısı olmaktır. Vergi Müfettişliği bir kariyer mesleğidir. Mesleğe başlamak ve meslekte ilerlemek için mevzuatla belirlenmiş nitelik şartlarını sağlamak gerekir. Bu kapsamda ilk aşama vergi müfettiş yardımcısı olmaya hak kazanmaktır. Bu çalışmada vergi müfettiş yardımcısı nasıl olunur? Vergi müfettiş yardımcısı olmak için aranan şartlar nelerdir? Kimler vergi müfettişi olabilir? hangi konulardan soru gelir? gibi sorulara cevap verilmektedir.

(NOT: KAMUDA HANGİ ALANDA KARİYER YAPAYIM KONUSUNDA KARAR AŞAMASINDA İSENİZ BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUNDA YAPTIĞIM SUNUMA DA BAKABİLİRSİNİZ. SUNUM İÇİN TIKLAYINIZ.)

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI İÇİN ÖZEL YARIŞMA SINAVINA GİRMEK GEREKİR.

Vergi Müfettişliği mesleğine özel yarışma sınavıyla Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak girilir.

Vergi Müfettiş Yardımcılığına atanmak için, vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şarttır.

Giriş sınavlarının açılış tarihleri, sınava davet ve ilan ile ilgili hususlar Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir. Sınav duyuruları da Bakanlıkça yapılmaktadır.

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI NASIL BİR SINAVDIR?

Vergi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir sınavdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Ancak sınava giriş şartlarında belirtileceği üzere daha öncesinde KPSS ilgili puan türünden de belli bir puanın üzerinde not almış olmanız gerekiyor. Dolayısıyla, KPSS, yazılı, sözlü sınavlarını geçmek lazım.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca belirlenen il ve yerlerde yapılır.

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA GİRİŞ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

c) Aşağıda yer verilen eğitim şartlarını taşımak;

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak veya,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak.

ç) Daha önce vergi müfettiş yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

d) Başvuruyu, Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Başkanlıkça yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.

e) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda, sınav duyurusunda belirtilecek ilgili puan türünden veya türlerinden Başkanlıkça belirlenecek asgari puan şartını sağlamak.

f) Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunmak.

g) Yönetmeliğin 23, 29 ve 35 inci maddeleri gereğince Vergi Müfettişliği kadrosuyla ilişiği kesilenler bu fıkrada sayılan şartları taşısalar dahi giriş sınavına katılamazlar.

Adayların yukarıda belirtilen şartları taşımadıkları daha sonradan anlaşılması halinde giriş sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Giriş sınavı duyurusu Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Başkanlıkça yapılır.

Başkanlıkça, giriş sınavı duyurusunda, mezun olunan fakültelere, bölümlere ve KPSS (A) puan türlerine ilişkin belirleme yapılmışsa, sadece belirlenen fakülteler ve bölümlerden mezun olan ve istenen puan türünden yeterli puanı alan adaylar başvuru yapabilirler.

Sınava girmek isteyenler Başkanlığa, şekli Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Başkanlıkça hazırlanan Sınav Başvuru Formu ile müracaat ederler. Elektronik ortamdaki veya postadaki gecikmelerden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

Yazılı sınavın bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince yapılması halinde sınavın başvurusuna ilişkin hususlar protokolde yer alır.

YAZILI SINAV USULÜ

Başkanlık, giriş sınavının yazılı bölümünün tamamının veya bir kısmının başka kurum veya kuruluşlar tarafından yapılmasına karar verebilir.

Başkanlık, giriş sınavı duyurusunda belirtmek şartıyla giriş sınavının yazılı bölümünü, bu Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen farklı fakülteler ve bölümler için ayrı ayrı veya birlikte yapabileceği gibi imzalanacak bir protokolle başka kurum veya kuruluşlara da yaptırabilir.

Yazılı sınavın imzalanacak bir protokolle başka kurum veya kuruluşlara yaptırılması halinde sınavın usulü, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri ile sınava ilişkin diğer hususlar protokolde yer alır.

SINAV KONULARI NELER?

Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınav soruları aşağıda belirtilen konu gruplarından hazırlanır. Başkanlık, yabancı dil konusunu sınav konularından hariç tutabilir.

Bakanlık iki farklı kaynaktan müfettiş yardımcısı almaktadır. Bu nedenle sınav konuları da bu iki farklı kaynağa göre farklılaştırılmıştır.

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birinden mezun olan adaylar aşağıdaki konulardan sorumlu tutulur:

1) Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi.

2) İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar.

3) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).

4) Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.

5) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.

Yukarıdaki sınavların hangi sırayla yapılacağı VDK tarafından bildirilmektedir. Her bir sınav grubuna ilişkin yazılı yaklaşık 2 saatlik oturumlar şeklinde gerçekleştirilmektedir.

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden mezun olanlar aşağıdaki konulardan sorumlu tutulur:

1) Fakültelerin ilgili bölümleri müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi,

2) Yabancı Dil; İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi. Yazılı sınavın değerlendirilmesi

SINAVLARDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAM GEREKİR?

Sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak Sınav Kurulunca imzalanan bir tutanağa bağlanır.

Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının her birinden alınan notun 50’den, bu notların ortalamasının da 65’den aşağı olmaması gerekir.

Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır.

Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

YAZILI SINAV SONUÇLARINDAN NASIL HABERDAR OLURUM?

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sözlü sınavın yerine ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILIR, SÖZLÜ SINAVDA NELERE BAKILIR?

Sözlü sınav, yazılı sınav sonucunun duyurulmasından en az 15 gün sonra yapılır.

Sözlü sınavlar, adayın;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının, değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

(3) Adayların ikinci fıkrada yazılı özelliklerinin her biri, Sınav Kurulu Başkan ve üyelerince (sözlü sınavın birden fazla komisyon tarafından yapılması halinde ise en az beş Sınav Kurulu üyesince) 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir. Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.

SÖZLÜ SINAVDAN KAÇ ALMAM GEREKİR?

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 65’den az olmaması gerekir.

Sınav Kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit edilmektedir. Ancak, sözlü sınav ile ilgili olarak, bu maddede yer alan hususlar dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacağı Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde yer aldığı için sözlü sınava itirazda haklılığı ispat güçtür.

GİRİŞ PUANI VE BAŞARI SIRASI NASIL TESPİT EDİLİR?

Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

Giriş sınavı sonuçları, Sınav Kurulunca, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday tespit edilerek bir liste halinde tutanağa bağlanır.

Adayların başarı derecesi tespit edilirken, giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

GİRİŞ SINAV SONUCUNUN İLANI

VDK Yönetmeliği uyarınca vergi müfettişleri A, B, C ve Ç grup başkınlıklarında görevlendiriliyorlar. B, C, Ç grubunda sınavda en başarılı %5’lik dileme girenler görevlendiriliyor. Bu nedenle, sınav sonucunun duyurulmasında bu hususa göre bir belirleme yapılmış. Buna göre, giriş sınavında başarılı olan adaylar ile başarı sırasına göre en başarılı %5’in ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara sonuç, yazı ile de bildirilir.

En başarılı %5’in tespitinde ondalık kısım üste tamamlanır.

SINAV SÜRECİ NE KADAR BİR ZAMAN ALIYOR? 

Sınava sonuçları ile ilgili Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca 10 uncu promosyona ilişkin aşağıdaki açıklama sınav sürecinin ne kadar zaman aldığı konusunda fikir verir nitelikte:

“10’uncu Promosyon VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI Giriş Sınav Sonuçları Açıklandı!

03-04 Haziran 2017 Tarihlerinde Yazılı, 04-22 Aralık 2017 Tarihlerinde Sözlüsü Yapılan Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı.

Sınavı Kazananların 183 Adayın 10’u VDK’nın “ B-C-Ç Grupları”nda 173’ü “A Grupları”nda Hem Göreve Hem De Üç Yıl Sürecek Yoğun ve Nitelikli Eğitimlerine Başlayacak.

Kazananları Tebrik Eder, Tüm Katılımcılara Ömür Boyu Başarılar Dileriz.”

Yukarıdaki duyuru VDK sitesinde 07.02.2018 tarihinde yapılmıştır.

TÜM BU AŞAMALAR GEÇİLDİ İSE, ARTIK GEREKLİ EVRAKLARLA VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞINA BAŞVURUP, ATANMANIZI BEKLEMENİZ GEREKİR.

Bu süreç güvenlik soruşturması sürecinin uzunluğuna göre değişmektedir. Özellikle çok sayıda alımların olduğu dönemde süreç uzayabilmektedir.

KONUYA AYRINTILI İLGİ DUYANLAR İÇİN EK DOKÜMANLAR:

1- VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ

2- VDK’NIN VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ VE GİRİŞ SINAVI BROŞÜRÜ

10.03.2017

Dr. Hasan AYKIN

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.