GELİR VERGİSİ

HOME OFİS OLARAK KULLANILAN KONUTA AİT GİDERLERİN GELİR VE KATMA DEĞER VERGİLERİ KARŞISINDAKİ DURUMU

Evinde ayak ayak üstüne atıp aynı zamanda işlerini yürütmek hoş bir düşüncedir. Özellikle serbest meslekler için bu durum daha mümkün gözükmektedir.

Evinizin bir kısmını büro (home ofis) olarak kullanmaya başladınız. Peki, böyle bir durumda ev için yaptığınız giderler ile ofis için yapılan giderler birbirlerine karışacaktır. Isıtma, su, elektrik, apartman aidat ödemesi şeklindeki giderleri ele alalım. Bu giderleri iş ve ev arasında paylaştıracak mısınız? Paylaştıracak iseniz nasıl bir yöntem uygulayacaksınız? Ödediğiniz katma değer verilerini indirebilecek misiniz?

Yukarıdaki sorulara aşağıda cevap aradık.

GELİR VERGİSİ AÇISINDAN HOME OFİS GİDERLERİNİN DURUMU

Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde serbest meslek kazancının tarifi yapılmış; 67 nci maddede de serbest meslek kazancının tespitinin nasıl yapılacağı belirtilmiştir. Kanunun “Mesleki Giderler” başlıklı 68 inci maddesinde ise serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler bentler halinde sayılmıştır..

GVK’nın 68 inci maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde;

“Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.)

hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki madde hükmüne göre; serbest meslek faaliyetinden dolayı home ofis olarak kullanılan konuta ait doğalgaz, elektrik ve su faturaları gibi genel gider mahiyetindeki ödemelerin yarısının, faaliyette bulunulan işyerine ait olması ve işle ilgili olarak kullanılması halinde serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkündür. Gelir İdaresinin görüşü de bu yöndedir.

Serbest meslek erbabının aynı zamanda işyeri olarak kullanacağı meskenin (home-ofis) alımında ödediği faiz gideri, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak değerlendirilebilecek midir? Aşağıda yer verdiğimiz özelgeler bu soruya “EVET” cevabı verilmesini gerektiriyor.

Gelir İdaresi verdiği bir özelgede;

“…

Serbest meslek faaliyetinizde kullandığınız gayrimenkulün iktisabı için kullanılan banka kredisi dolayısıyla ödenen faizlerin, gayrimenkulün aktife alındığı hesap dönemi sonuna kadar olan kısmının maliyete intikal ettirilmesi zorunlu olup, sonraki dönemlerde ödenen kredi faizlerinin ise maliyete intikal ettirilmesi veya doğrudan gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.”

şeklinde görüş vermiştir.

Aynı konuya ilişkin diğer bir özelgede de benzer bir görüşe yer verilmiştir:

“Buna göre,  banka kredisi kullanarak iktisap ettiğiniz konutunuzu home office olarak kullanmanız nedeniyle, söz konusu konutunuz için hesaplanacak amortismanların ve ödenecek faizlerin yarısının serbest meslek kazancından indirilmesi mümkün olup,  kredi ile satın aldığınız konutunuzun işyeri olarak kullanılmaması halinde ise söz konusu  konuta ilişkin olarak hesaplanacak amortismanların ve ödenen faizlerin gider olarak indirilemeyeceği tabiidir.”

homeofis vergidosyasi.png

KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN HOME OFİS GİDERLERİNİN DURUMU

3065 sayılı KDV Kanununun 29/1 inci maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV yi indirebilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Kanunun 30/d maddesinde Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV den indirilemeyeceği düzenlemesine yer verilmiştir.

Home ofis olarak kullanılan konutun giderlerinin yarısının indirim konusu yapıbilmesi, başka bir açıdan ise yarısının indirim konusu yapılamaması söz konusudur. Bu durumda, home ofis olarak kullanılan konutun elektrik, doğalgaz, su gibi giderlerinin de yarısına isabet eden katma değer vergisinin indirim konusu yapılması mümkündür. 

MESLEK MENSUBUNUN HOME-OFİS ÇALIŞMASININ MESLEK ODALARINCA YASAKLANMASI DURUMDA GİDERLER NE OLACAK?

Bazı mesleklerde mesleğe ilişkin düzenlemeler, evin bir kısmının büro veya büronun bir kısmının ev olarak kullanılmasını yasaklamaktadır. Örneğin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin home ofis çalışması ilgili mevzuatça yasaklanmıştır. Yasayağ aykırı davranışlar ise müeyyidelere bağlanmıştır.

 

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ HOME OFİS ÇALIŞIP ÇALIŞAMAYACAKLARI, ÇALIŞMALARI DURUMUNDAKİ MÜEYYİDELERE İLİŞKİN MAKALE İÇİN TIKLAYINIZ.

Serbest meslek mensuplarının home ofis çalışmalarının ilgili mesleki mevzuatça yasaklanması, bu yasağa rağmen home ofis çalışan meslek mensuplarının bu tür ofis için yaptığı harcamaların yarısını yukarıda belirttiğimiz şartlar çerçevesinde kazancından indirmesine ve ilgili KDV’nin yarısını da indirilecek KDV olarak dikkate almasına engel değildir. İki konu birbirinden ayrı alanlara aittir.

30.03.2017

Dr. Hasan AYKIN

NOT: Yazar adı ve vergidosyasi.com aktif linki belirtilme suretiyle alıntı yapılabilir. AYNEN YAYIMLANAMAZ.