ENGELLİLERE VERGİ AVANTAJLARI

Ombudsman Tavsiye Kararı: “Sıfır” Oarana Tabi Olması Gereken Dar Gelirliler, Gaziler, Engelliler ile Şehitlerin Dul ve Yetimlerinin Sehven Ödedikleri Emlak Vergisi İade Edilmelidir.

engelli sıfır oranlı emlak vergisi istisnasıBazen sahip olunan vergisel avantajdan, sırf bilgi sahibi olunmadığı için yararlanılamıyor. Emlak vergisi istisnasına tabi olması gerektiğini sonradan öğrenen bir vatandaşın, geçmişte ödediği emlak vergilerini geri alma mücadelesi örneği.

Aşağıda bir vatandaşın sıfır oranlı emlak vergisine tabi olması gereken meskeni için ödemiş olduğu emlak vergilerinin iadesi için Ombudsmana (Kamu Denetçiliği Kurumunu) yaptığı şikayet başvurusuna ve bu başvuru üzerine Kurumun verdiği tavsiye kararına yer verilecektir. Ancak öncesinde, konunun özünü teşkil eden “sıfır” (“0”) oranlı emlak vergisi uygulamasına ilişkin özet bilgi sunulacaktır.

Karar, dar gelirli bir vatandaşın talebine ilişkin olmasına karşın, sıfır oranlı emlak vergisine tabi olması gereken engelliler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimlerini de yakından ilgilendirmektedir.

Sıfır Oranlı (indirimli) Emlak Vergisi ya da Emlak Vergisi İstisnası Nedir?

Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinde belli şartları taşıyan kişilere emlak vergisinin “0” oranlı olarak uygulanması yönünde Bakanlar kuruluna yetki verilmiştir. Söz konusu madde metni aşağıdaki gibidir:

“Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Yukarıdaki hükmün verdiği yetkiye dayanılarak muhtelif tarihlerde çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile 1999-2006 yılları için, 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de 2007 ve müteakip yıllar için kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (2004 yılından itibaren intifa hakkına sahip olunması hali dahil), bu meskene ait bina vergisi oranı sıfır olarak belirlenmiştir.

Böylece, hiçbir geliri olmayanlar, emekli aylığı dışında geliri olmayanlar, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri Türkiye sınırları içindeki brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları şartıyla emlak vergisi ödemeyeceklerdir. Burada engelli, gazi ve şehit yakınlarında başka bir geliri olmama şartının da aranmadığını vurgulamak gerekir. 

OMBUDSMAN SIFIR ORANLI EMLAK VERGİSİNDEN YARARLANMAMIŞ OLANLARIN ÖDEDİKLERİ VERGİLERİN İADESİ YÖNÜNDE TAVSİYE KARARI VERDİ.

Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsmana) şikayette bulunan bir vatandaş, 200 m2’yi geçmeyen bir meskenin sahibi olduğu ve herhangi bir gelirinin olmaması nedeniyle emlak vergisi ödememesi gerektiği iddiası ile 2002 yılından beri ödemiş olduğu emlak vergilerinin iade edilmesi gerektiği yönünde tavsiye kararı verilmesini talep etmiştir.

Kamu Denetçisi tarafından şikâyetçinin hiçbir geliri olmadığı ve tek mesken sahibi olduğu gerekçesiyle, 2002-2013 yılları arasında düzenli olarak ödemiş olduğu emlak vergilerinin kendisine iade edilmesi gerektiği talebine ilişkin olarak, Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri doğrultusunda 2002­-2008 yıllarına ait talebin yerinde olmadığı ve reddi gerektiği, diğer taraftan anılan gerekçeleri idareye bildirme noktasında mevzuat bir süre belirlemediğinden beş yılık düzeltme zamanaşımı doğrultusunda 2009­-2013 yıllarına ilişkin ödenen vergilerin iade edilmesi konusunda tavsiyede bulunulması söz konusu olmuştur.

Kararın içeriği, indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisine tabi olması mümkün tüm kesimler için (engelliler, şehit dul ve yetimleri, dar gelirliler ve benzeri) önem arz etmektedir. Bu kapsamda örneğin 200 m2 nin altında tek konuta sahip engellilerin de geçmiş yıllarda ödedikleri emlak vergisinin (beş yıllık düzeltme zamanaşımı süresi dikkate alınarak) iadesini talep etmeleri mümkündür.

Söz konusu Kararın tam metni için TIKLAYINIZ.

(Vergi Mükelleflerinin Ombudsmana başvurma hakkına ilişkin ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ.)

vergidosyasi.com

08.11.2017

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.