DEĞERLEME

Maliyet Bedeli Esası

Maliyet Bedeli Nedir? Maliyet Bedelinin Tanımı

Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder. (VUK, md. 262)

Maliyet Bedeli
Madde 262
 

Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder.

(7338 sayılı kanunun 27 nci maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük:26.10.2021)Aşağıda sayılan giderler de maliyet bedeline dâhil edilir:

a) İktisadi kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile doğrudan ilgili; gümrük vergileri, gümrük komisyonları, yükleme, boşaltma, nakliye ve montaj giderleri,

b) İktisadi kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile doğrudan ilgili; resim ve harçlar, noter, tapu, mahkeme, değer tespiti, danışmanlık, komisyon ve ilan giderleri,

c) İktisadi kıymetin finansmanında kullanılan kredilere ait faiz giderleri ve bunlara ilişkin kur farklarının; emtiada emtianın stoklara girdiği tarihe kadar, diğer iktisadi kıymetlerde ise iktisadi kıymetin envantere alındığı hesap döneminin sonuna kadar olan kısmı ile söz konusu kredilere ilişkin giderler (Faiz giderleri ile kur farklarının diğer kısımlarını maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler.),

ç) İktisadi kıymetin stoklara veya envantere alındığı tarihe kadarki depolama ve sigorta giderleri,

d) Gayrimenkullerde mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler.

(7338 sayılı kanunun 27 nci maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük:26.10.2021)Gayrimenkullerle doğrudan ilgili olması şartıyla, bunların envantere alındığı hesap dönemi sonuna kadar alınan hibeler maliyet bedelinden indirilir.

(7338 sayılı kanunun 27 nci maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük:26.10.2021)İktisadi kıymetin (emtia hariç) iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile ilgili olan özel tüketim vergisi, indirilemeyecek katma değer vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ile kaynak kullanımını destekleme fonunu maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler.

(7338 sayılı kanunun 27 nci maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük:26.10.2021)Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliyet Bedelini Oluşturan Unsurlar, Ödemeler

Yukarıdaki tanımlardan hareketle maliyet bedeli aşağıdaki unsurlardan oluşur:

İktisadi kıymetin iktisabı için yapılan ödemeler:

Satın alınan iktisadi kıymetler için, satın alma bedeli, satın alma sırasında ödenen vergiler ve satın almaya ilişkin diğer giderleri içerir. İmal edilen iktisadi kıymet için; imalat için kullanılan hammadde, yardımcı madde bedelleri, imalat giderleri, imalatta kullanılan sabit giderlerin amortismanı  ve benzerlerini içerir.

İktisadi Kıymetin Değerini Artırıcı Ödemeler:

İktisadi kıymetin iktisabından sonra yapılan ödemelerin maliyete eklenebilmesi için iktisadi kıymetin değerini artırıcı nitelikte olması gerekir.

Diğer Giderler:

İktisadi kıymetin satın alınma bedeline, imal giderine veya değer artışına bağlı olarak yapılan diğer giderlerdir. İlgili ödeme yapılmadan iktisadi kıymetin iktisap edilememesi gerekir.

Hangi İktisadi Kıymetler Maliyet Bedeli İle Değerlenir?

Maliyet bedeli esasına göre değerlenecek iktisadi kıymetler aşağıdaki gibidir:

  • Gayrimenkuller
  • Gemiler ve diğer taşıtlar
  • Gayrimenkullerin mütemmim cüzleri ve teferruatı
  • Tesisat ve makineler
  • Gayrimaddi haklar
  • Emtia
  • Zirai muhsuller ve hayvanlar
  • Özel maliyet bedeli
  • Demirbaş eşya
  • Alet, edevat ve mefruşat

DEĞERLEME ÖLÇÜLERİNİN TÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ.

vergidosyasi.com

21.01.2018

NOT: Tüm hakları yazarına aittir. Yazar ve kayna gösterilerek alıntı yapılabilir. AYNEN YAYIMLANAMAZ. 

2 replies »

Bir Cevap Yazın