VERGİ USUL

Bildirilecek alım-satımların bulunmadığı aylar için Ba-Bs Bildirim formu verme zorunluluğu var mıdır?

ÖZET: 

Mükellef, BA-BS bildirim formlarını sadece bildirimde bulunulması gereken aylarda mı, yoksa Ba-Bs bildirim formlarının boş olsa bile her ay verilip verilmeyeceği hakkında görüş talebinde bulunulmuştur.

İdare; bildirimde bulunulacak mal ve/veya hizmet alım/satımları olmasa bile aylık dönemler halinde 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Ba-Bs bildirim formlarının verilmesi gerektiği yönünde görüş vermiştir.


T.C.

VAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı: 60757842-Ba-Bs Formu-14      18/09/2013

Konu : Ba-Bs Formu

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile Defterdarlığımıza müracaatta bulunarak; sigorta acentelerinin Bs formu vermek zorunda olmadıklarının 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklandığını, ancak faturalı mal ve hizmet alışlarının Ba-Bs sınırını aşması durumunda bildirimde bulunulması gerektiğini belirterek, söz konusu formların sadece bildirimde bulunulması gereken aylarda mı, yoksa boş olsa bile her ay verilip verilmeyeceği hakkında görüş talebinde bulunulmuştur.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 350, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri hususunda yükümlülükleri bulunmaktadır.

Söz konusu yükümlülüğün, 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmış olup, yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarının aylık dönemler itibarıyla bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Aynı tebliğin 1.2.5. bölümünde “Bankalar, Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır.

Ancak bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, aynı tebliğin 3.2.4. bölümüne göre bildirim verme yükümlülüğü bulunan, ancak tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan mükellefler, söz konusu formları Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermek zorundadırlar.

Buna göre, bildirimde bulunulacak mal ve/veya hizmet alım/satımlarınız olmasa bile aylık dönemler halinde 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Ba-Bs bildirim formlarını vermeniz gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.