VERGİ USUL

Mükellefin Eline Geç Ulaşan Faturalar Hangi Dönem Ba Formu ile Bildirilir?

Mükellef tarafından faturanın postadaki gecikme veya başka sebeplerle ellerine geç ulaşması durumunda, faturanın kayıtlara alındığı tarihte mi, yoksa düzenlendiği tarih itibariyle mi form Ba’ya dahil edilmesi gerektiği konusunda görüş sorulmaktadır.

İdare bu tür görüş taleplerini, Ba-Bs bildirim yükümlülüğü ile ilgili genel mevzuatı hatırlatarak, şu şekilde cevap vermektedir:

“Bu itibarla; yükümlülük kapsamındaki kayıtlı olduğunuz faaliyetiniz ile ilgili olarak yaptığınız ve aylık dönemler itibariyle bildirmek zorunda olduğunuz mal ve/veya hizmet alışlarınızın bildirileceği aylık dönemin, bu alışlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir.” (Hatay Vergi Dairesi Başkanlığının Özelgesi. Özelgenin tam metni aşağıda sunulmuştur.)

“Konuyla ilgili olarak yayımlanan 396 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nin 2.1.”Dönemi” başlıklı bölümünde “Yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve /veya hizmet alış/satışlarının aylık dönemler itibariyle bildirilmesi gerekmektedir. Mal ve/veya hizmet alış/satışlarının bildirilecekleri aylık dönemler, bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenir” denilmekte olup, mal ve hizmet alımlarında faturanın düzenlendiği tarih itibariyle ilgili dönem Ba formlarında bildirilmesi gerekmektedir.(Muş Defterdarlığının Özelgesi. Özelgenin tam metni aşağıda sunulmuştur:

Yukarıdaki özelgelere göre, mükeleflerin, pek çok durum için, geç gelen faturalar nedeniyle Ba formu düzeltme işlemi nedeniyle özel usulsüzlük cezasına muhatap olmaları söz konusu olacaktır.


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı: B.07.1.GİB.4.31.15.02-VUK-01-08-8    10/03/2011

Konu: Ba-Bs Formunda dönem

Başkanlığımıza bağlı … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … T.C. Kimlik numarasında kayıtlı olduğunuz faaliyetiniz hakkında verdiğiniz ilgide kayıtlı özelge talep formunda, bazı mal alışlarınızdan dolayı adınıza düzenlenen faturaların posta yolu ile gönderildiği, elinize geç sürede ulaşan bu faturaları elinize geçtiği tarihte henüz beyanname verme süresi geçmemiş döneme ait K.D.V. beyannamesinde indirim konusu yaparak beyanlarınıza dahil ettiğinizi ve bu döneme ilişkin Ba formu ile beyan ettiğinizi, oluşan bu durum nedeniyle kayıtlı olduğunuz Vergi Dairesi Müdürlüğünce Ba formunuzda tespit edilen uyumsuzluğun giderilmesinin istenildiğini, ancak yapılacak bu düzeltmenin Vergi Usul Kanununun 355’inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilmesine neden olacağını belirterek, faturanın sonradan ulaşması durumunda, faturanın kayıtlara alındığı tarihte mi, yoksa düzenlendiği tarih itibariyle mi form Ba’ya dahil edilmesi gerektiği konusunda bilgi verilmesi talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257’nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan; 350, 362, 381 ve 396 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler” başlıklı 1.2’nci bölümünde, “Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu,müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi,sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.” denilmektedir.

Bahse konu Tebliğin “2-Bildirimlerin Dönemi ve Verilme Süresi” başlıklı 2’nci bölümün “Dönemi” başlıklı (2.1.) bendinde; “Yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarının aylık dönemler itibariyle bildirilmesi gerekmektedir.

Mal ve/veya hizmet alış/satışlarının bildirilecekleri aylık dönemler, bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenir.”, hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla; yükümlülük kapsamındaki kayıtlı olduğunuz faaliyetiniz ile ilgili olarak yaptığınız ve aylık dönemler itibariyle bildirmek zorunda olduğunuz mal ve/veya hizmet alışlarınızın bildirileceği aylık dönemin, bu alışlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı V.

EK :

Özelge talep formu

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 


T.C.

MUŞ VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı : B.07.4.DEF.0.49.10.00-VUK-1-1     28/03/2011

Konu : Ba Bildirim Formu

İlgi dilekçeniz ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin faturaların mükellefin eline geçtiği dönemde mi yoksa faturalarının düzenlendiği dönemde mi Ba formuna dahil edileceği konusunda görüş talep etmektesiniz.

Bilindiği üzere, 213 Sayılı VUK’nun 148, 149 ve mükerrer 257 inci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışları ise “mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu (Form Bs) ” ile bildirmeleri yükümlüğü getirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak yayımlanan 396 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nin 2.1.”Dönemi” başlıklı bölümünde “Yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve /veya hizmet alış/satışlarının aylık dönemler itibariyle bildirilmesi gerekmektedir. Mal ve/veya hizmet alış/satışlarının bildirilecekleri aylık dönemler, bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenir” denilmekte olup, mal ve hizmet alımlarında faturanın düzenlendiği tarih itibariyle ilgili dönem Ba formlarında bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Defterdar Yardımcısı

EK :
1- Özelge Talep Formu

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.