BÜTÇE

Kefalet Sandığı

Kefalet Sandığı Nedir?

Kefalet Sandığının amacı, 2489 sayılı Kefalet Kanunu’nun birinci maddesinde belirtilmiştir. Sandık, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlarda para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleşmeli personel ve işçilerin (geçici işçiler hariç) yapacakları zimmet ve ihtilasları nedeniyle verecekleri zararları karşılamak üzere kurulmuştur.

Kefalet Sandığının Görevleri

Sandığın asli görevleri Kefalet Kanunu ile Kefalet Sandığı Nizamnamesinde belirlenmiştir.

-Kefalete bağlı memur, işçi (geçici işçi hariç) ve sözleşmeli personelden kesilecek paraların her yerde ve zamanında kesilmesini ve bankalara yatırılmasını sağlamak,

-Kefalete bağlı saymanlıklardan kefalet aidatlarına ilişkin olarak alınan Kefalet Bordrolarını ve kefalete ilişkin bilgileri kayıtlara geçirmek,

-Kefalete bağlı memur, işçi (geçici işçi hariç) ve sözleşmeli personelden, kesinleşmiş hükümlere bağlı borçlarını alacaklı daire veya müesseselere, kanunun gösterdiği süre içerisinde ödemek,

-Sandığın ödediği zimmetlerin ilgililerden geri alınması için gerekli takibi yapmak,
-Sandığın tüm gelir ve giderlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını tutmak ve dönemsel sonuçları (mizan ve bilançolar) çıkarmak.

-Kefaletli görevden ayrılan veya ölen memur ve müstahdemlerin Sandıktaki aidatlarını kendilerine veya mirasçılarına kanun hükümlerine göre geri ödemek.

Kefalet Sandığının Tarihçesi

Kefalet Sandığı, 2.6.1934 tarihinde kabul edilen ve 6.6.1934 tarihinde yürürlüğe giren 2489 sayılı Kefalet Kanunu ile kurulmuştur.

Sandık, Maliye Bakanlığına bağlı tüzel kişiliği bulunan bir kuruluştur. 19.06.1994 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 543 sayılı KHK ile de Maliye Bakanlığının bağlı kuruluşu haline getirilmiştir. Kefalet Sandığı, Bakanlıkta görevli yöneticiler arasından Maliye Bakanınca seçilen üç kişiden oluşan idare heyeti tarafından yönetilir.

Sandığın Kaynakları

Sandığın kaynakları, kefalet aidatları ile bu aidatların bankada repo, hazine bonosu ve
vadeli hesaplarda değerlendirilmesinden elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.

Sandığın 31.12.2017 tarihi itibariyle bankadaki nakit mevcudu 591.806.073,39 TL’dir. Sandığın likit varlıklarının, yükümlülüklerini ve muhtemel riskleri karşılayabilecek durumda olduğu değerlendirilmektedir.

Teşkilat Şeması

kefalet sandığı teşkilat şeması.JPG

Kefalet Sandığı Faaliyet Raporu 2017

Sandık Yönetimi

Sandık Yönetim Kurulu: BAŞKAN: Osman DERELİ.

ÜYE: Necmi KESKİNSOY.

ÜYE: Semi OKUMUŞ.

İdari Kadro: SAYMAN: Uğur YEŞİLAY

Yönetim Kurulu Üyelerine aylık belli tutarda maaşlarına ilave ücret ödenmektedir.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.