GENEL

15 Temmuz Köprü Geçiş Cezaları Nasıl Geri Alınacak? İade Talep Dilekçesi Örneği

Köprü Geçiş Cezalarına İlişkin Düzenleme Ne Diyordu?

Bilindiği üzere, Bazı Kanunlar ile 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7176 sayılı Kanun 12.06.2019 tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Torba Kanunda pek çok farklı konuya ilişkin düzenleme mevcut. Bunlardan birisi de köprü geçişleri nedeniyle kesilen cezaların silinmesi, red ve iadesine ilişkindir.

Torba Kanunun 15 inci maddesi ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde (Geçici madde 5) eklenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre;

“1/1/2019 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilir.”

ÖDENEN KÖPRÜ GEÇİŞ CEZASI TUTARLARININ İADE USULÜ AŞAĞIDAKİ GİBİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsünden usulsüz geçişlere ilişkin ödenen ve Kanuna göre iade edilmesi öngörülen köprü geçiş cezalarına ilişkin usul Tahsilat Genel Tebliği ile kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre köprü geçiş cezalarını ödemiş olanlara, bu cezaların iadesi aşağıdaki gibi olacak.

Başvurunun En Geç 2 Eylül 2019’a Kadar Yapılması Gerekiyor

Köprü geçiş cezalarının iadesi için son başvuru tarihi 2 Eylül 2019. Bu tarihten sonraki başvuru durumunda iadenin yapılması mümkün olmayacak. Peki, köprü geçiş cezalarının iadesi için hangi vergi dairesine veya birimlere başvurulacak? Başvuru için dilekçe örneği nedir? Bu hususlar aşağıda:

6001 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında olan idari para cezalarından yapılan ödemelerin iadesi, ödemenin yapıldığı yer dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Ödemenin;

a) Vergi dairesine veya vergi dairesi adına banka/Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)’ye yapılmış olması halinde, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine gönderilmek üzere,

b) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan sanal POS üzerinden veya anılan Genel Müdürlük adına açılmış posta çeki hesabına yapılmış olması durumunda Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine gönderilmek üzere,

herhangi bir vergi dairesine aşağıdaki başvuru dilekçesi ile 2/9/2019 tarihine kadar başvurulması gerekmektedir.

Başvuruyu Alan Vergi Daireleri Ne Yapacak?

Başvuruyu alan vergi dairelerince dilekçeler, iadeyi yapacak vergi dairesine aynı gün elektronik ortamda iletilecektir. Vergi dairelerince iade işlemleri, 30/9/2019 tarihine kadar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesi dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

Ödemenin Vergi Dairesi veya Karayolları Genel Müdürlüğü Hespaları Dışındaki Muhasebe Birimlerine Yapılmasında İzlenecek Usul

Vergi daireleri/Karayolları Genel Müdürlüğü hesaplarına yapılmış ödemeler dışında muhasebe birimlerine ödeme yapılmış olması halinde ödemenin yapıldığı muhasebe birimine bu aşağıda yer alan başvuru dilekçesindeki bilgileri içeren bir dilekçe ile 2/9/2019 tarihine kadar başvurulması gerekmekte olup, iade işlemleri ilgili muhasebe birimi tarafından 30/9/2019 tarihine kadar yapılacaktır.

Köprü Geçiş Cezalarının İadesine İlişkin Talep Dilekçesi Örneği:

Köprü geçiş cezalarını ödemiş olanların bu cezaların iadesini talep için kullanacakları talep dilekçesi örneği aşağıda sunulmuştur:

köprü geçiş cezalarının iadesi için talep dilekçesi örneği 2019 torba yasa ile getirilen af için vergidosyasi

 

 

18.06.2019

vergidosyasi.com

Categories: GENEL

2 replies »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.