Toptan et satışında KDV oranıKATMA DEĞER VERGİSİ

TOPTAN ETTE KDV ORANI

Toptan ette KDV oranı %1’dir. Perakende ette KDV oranı %1’dir. Etin toptan veya perakende olarak satılması KDV oranını etkilememektedir.

Raw beef meat. Free food

13 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde ettin toptan satışıyla perakende satışındaki KDV oranları farklılaştırılmıştı. Etin toptan satışında %1 olarak uygulanan KDV oranı perakende safhada %8 olarak uygulanmakta idi. Ancak 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ÖTV’ye tabi gıda ürünleri dışındaki tüm gıda ürünlerinde KDV oranı %1’e indirilmiştir. Aynı Karar ile ürünlerin toptan ve perakende satışı durumunda KDV’yi farklılaştıran düzenleme de yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece toptan ette KDV oranı ve perakende ette KDV oranı % 1 oranında eşitlenmiştir.

5189 sayılı CB kararı öncesinde etin toptan veya perakende satışına göre KDV oranının farklılaştığına ilişkin verilmiş özelge örneği aşağıda sunulmuştur. Ancak mevcut mevzuat çerçevesinde bu özelgenin geçerliliği kalmamıştır.

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 41931384-130[28-2016-56]-10 03.03.2017

Konu: Kümes hayvanlarının canlı ve cansız olarak toptan tesliminde KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kümes hayvanlarının canlı ve cansız olarak toptan satışında uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Aynı Kararın 1/3 üncü maddesinde, (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki tesliminde % 8 oranında KDV uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

2007/13033 sayılı Karara ekli (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’ nin 2 no.lu faslında yer alan mallar sayılmış, ancak 02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar bu sıra haricinde tutulmuştur. Hariç tutulan bu ürünlere (II) sayılı listenin A/1-b sırasında yer verilmiştir. Ayrıca, (II) sayılı listenin A/1-a sırasında ise TGTC’nin “01.05” pozisyonunda yer alan hayvanlar yer almıştır.

Diğer taraftan, TGTC’nin 01.05 pozisyonunda “Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar (“Gallus Domesticus” türü), ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]”, aynı cetvelin 2 no.lu faslında, “Etler ve yenilen sakatat” tanımlanmış; bu faslın 02.07 pozisyonunda ise, 01.05 pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) düzenlenmiştir.

Buna göre; canlı kümes hayvanlarının 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin A/1-a sırası kapsamında, bunların etleri ve yenilen sakatatları ile yağlarının ise aynı listenin A/1-b sırası kapsamında değerlendirilmesi ve bu ürünlerin ithali ile toptan veya perakende tesliminin % 8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Perakende Satışın Tanımı

Etlerin toptan ve perakende satışında farklı KDV uygulaması perakende satışın tanımını önemli hale getirmiştir. KDV uygulaması kapsamında perakende satış nedir?

Perakende Satışın Tanımı : 2007/13033 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre, perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır. Bunlar dışındakilere yapılan satışlar ise toptan satış olarak değerlendirilecektir.

Örneğin, et satışı ile uğraşan işletmenin, etleri tekrar satmak üzere alan markete satması, eti alarak işleyip yemek halinde müşterilerine satan gerçek usul kdv mükellefi lokantaya satması durumunda toptan et teslimi söz konusu olacak ve kdv oranı %1 olarak uygulanacaktır. Ancak, nihai tüketici konumundakilere, vergiden muaf esnafa ve benzeri kişilere yapılan satışta ise KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

19.08.2019

vergidosyasi.com

11 replies »

 1. okul pansiyonlarına yapılan alımlar için de %1 mi

 2. Aytaç Bey burada dikkate alınması gereken nokta orduevi veya asgari gazinoların gerçek usulde KDV mükellefi olup olmadıklarıdır. Vergi dairesinde “0015 GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ” kodu yoksa orduevi ve asgari gazinoların alımları da perakende statüsünde olacaktır.
  KDV Kanununun 17 inci maddesinde askeri istisnalara yer verilmiştir.
  3. Askerî Amaç Taşıyan İstisnalar:
  a) Askerî fabrika, tersane ve atölyeler, orduevi ve bağlı şubeleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri ve bunların müştemilatı, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, askerî kantinler ve askerî müzelerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hizmetler ile bu kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri,”
  Ancak vergi sistemimizde isteğe bağlı KDV mükellefiyeti de mümkündür. Bu nedenle, orduevi veya askeri gazinolara uygulanacak oranda satışın toptan mı perakende mi olduğunu tayin için vergi dairesindeki gerçek usul kdv mükellefiyetinin olup olmadığının soruşturulması icap eder diye değerlendiriyoruz. Görüşümüz mevzuat çerçevesinde verilmiş şahsi değerlendirmelerimizi ifade etmektedir. Bu kapsamda sitemizde yer verdiğimiz yasal uyarılar geçerlidir.

 3. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır. Bunlar dışındakilere yapılan satışlar ise toptan satış olarak değerlendirilecektir.orduevi veya askeri gazinolar hangi orandan et alır

 4. askeri gazinolar ve orduevleri toptanmı perakendemi bölümüne girer

 5. Rafet bey vergi mevzuatı kapsamında size yapılan teslimler perakende teslim mahiyeti arz ediyor. Çünkü siz aldığınız eti nihai olarak işletmenizde kullanıyorsunuz. Tekrar satmıyor veya satılacak bir ürüne girdi olarak kullanmıyorsunuz. Günlük anlamda alışlarınız toptan da olsa, vergisel anlamda perakende olarak değerlendiriliyor ve siz perakende satışta geçerli olan KDV oranı üzerinden et alacaksanız.

 6. efendim ben 50 kişinin çalıştığı bir atölye sahibiyim. ve çalışanlarıma yemek veriyorum. yemek için aldığım ete %kaç kdv ödeyeceğim

 7. Cezaevi kantinine yapılan satış, Maliyenin yaptığı perakende-toptan satış ayrımına göre toptan satıştır. Cezaevi yükümlülerinin yemekleri için satılmış olsa, başka bir deyişle cezaevi nihai tüketici olsa perakende satış olarak değerlendirilecek idi. Kantin veya lokanta bu ürünleri satacağı başka bir ürünün girdisi olarak kullanıyor. Bu nedenle toptan satış olarak değerlendirilmesi gerektiğini değerlendiriyorum. KDV oranı da toptan satışta uygulanan oran olacaktır.

 8. Kümes hayvanlarının etlerinin (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kemikli, kemiksiz) tesliminde KDV Oranı toptan satışlarda
  Cezaevi kantinine ve lokantasına satışlarında kdv oranı nedir? %1 mi %8 mi

 9. Ayşenur Hanım değerli uyarınız ile söz konusu hata düzeltildi. Katkınız için tekrar teşekkür ederiz.

 10. Kümes hayvanlarının etlerinin (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kemikli, kemiksiz) tesliminde KDV Oranı toptan satışlarda, teslimlerde %1, perakende satışlarda, teslimlerde %8 olarak uygulanacaktır. DEMİŞSİNİZ RESMİ OLARAK BUNU NERDE GÖRDÜNÜZ PAYLAŞABİLİRMİSİNİZ ? UYGULAMADA TAVUK ÜRÜNLERİ % 8 TOPTAN SATIŞTA

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.