Damga Vergisi

Özelge: İhale Kararında Damga Vergisi hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı     :90792880-155.14.02[2015/3642]-94884                                                            24/05/2016

Konu   :İhale kararı damga vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Kurumunuz tarafından ithal edilen ve birim fiyatı kurumunuzca belli edilmiş dondurulmuş karkas sığır eti satışının, firmaların talep formu ile yapmış oldukları başvurularına istinaden komisyon kararı ile firmalara teslim edilecek miktarın belirlendiği ve talepte bulunan firmalara satışının gerçekleştirildiği, söz konusu komisyon kararlarının ihale kararı olarak damga vergisine tabi tutulduğu ve süresi içerisinde vergi dairesine beyan edilerek ödenmekte olduğu, bu satış işleminde firma talebine bağlı olarak satışı yapılacak et miktarının belli edilmesine yönelik olarak düzenlenen komisyon kararlarının ihale kararı olarak damga vergisine tabi olup olmayacağı hususunda görüş istenildiği anlaşılmıştır.

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kâğıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammum ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmış ise atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı hükmüne yer verilmiştir.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci fıkrasında ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nisbi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

İhale kanunlarına tabi olsun veya olmasın resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların yetkili mercilerince, bir malın artırma ve eksiltme, pazarlık ve sair şekilde alınması, satılması veya bir hizmetin görülmesi, gördürülmesi maksadıyla verilen ve şahıs-bedel içeren her türlü kararlar ihale kararı olarak değerlendirilmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, dondurulmuş karkas sığır etinin … … A.Ş.’ye satışına ilişkin olarak düzenlendiği anlaşılan yazınız eki komisyon toplantı tutanağının bedel içermediği ve tutanakta bedel içeren veya bedelin belirlenmesine imkan veren belirli bir kağıda atıf yapılmadığı dikkate alındığında, söz konusu kararın ihale kararı olarak damga vergisine tabi tutulması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.