İDARİ YARGI

İDARİ YARGI MERCİLERİ (ÖRGÜTÜ)

İdari yargı idari nitelikli davalara bakar. İdari davalar, iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmelerden doğan davalardan oluşur.

Adli Yargı Mercileri için TIKLAYINIZ.

İdarî davalar:

1- İptal Davası:

 Hukuka aykırı olduğu iddia edilen idarî işlemin sadece iptali talep edilir.

2- Tam Yargı Davası:

İdarî işlem veya eylemlerden zarar görenlerin, zararlarının giderilmesi talep edilir.

Davanın iptal davası veya tam yargı davası olması, parasal tutarlara yer verilme açısından ödenecek vekalet ücreti üzerinde doğrudan etkide bulunur.

2020 yılında hangi dava türü için ne kadar veya hangi oranda asgari vekalet ücreti belirlendiğini görmek için tıklayınız.  

3- İdarî Sözleşmelerden Doğan Davalar

İdari davalarda, İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) uygulanır.

I- İlk Derece İdari Yargı Mercileri:

A) İdare Mahkemeleri:

İdarî davalarda genel yetkili mahkemelerdir.

B) Vergi Mahkemeleri:

Vergi ve benzeri malî yükümlülüklerden kaynaklanan uyuşmazlıklara bakarlar.

II- İstinaf:

Bölge İdare Mahkemeleri: Yargı çevresi içerisinde bulunan idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan istinaf başvurularını karara bağlar. (İdarî Dava Daireleri + Vergi Dava Daireleri) (7 ilde)

  1. ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
(a) Başvurunun reddi

(b) Kabulü ve BİM tarafından yeniden karar verme

Bölge İdare Mahkemelerinin merkezleri ve yetki çevresi için aşağıda sunulmuştur:

bölge idare mahkemeleri bim yargı çevreleri

bölge idare mahkemeleri idari ve vergi daire sayıları

III- DANIŞTAY (Temyiz)

Danıştayın görevleri şunlardır (Danıştay Kanunu m.23):

Danıştayın görevleri

Madde 23 – Danıştay:

a)İdare Mahkemeleri ile vergi mahkemelerinden verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini inceler ve karara bağlar. (Ek cümle : 1/7/2016 – 6723/6 md.) Danıştayın temyiz mercii olarak görevi, bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması şeklinde ortaya çıkan hukuka aykırılıkların denetimini yapmakla sınırlıdır.

b) Bu Kanunda yazılı idari davaları ilk ve son derece mahkemesi olarak karara bağlar.

c) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/184 md.)

d) (Değişik:18/12/1999-4492/1 md.) (…)

(1) kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirir

e) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/184 md.)

f) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapar.

İlk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülecek davalar

Madde 24 –Danıştay ilk derece mahkemesi olarak:

a) Cumhurbaşkanı kararlarına,

b)Cumhurbaşkanınca çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dışındaki düzenleyici işlemlere,

c) Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere,

d) Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere,

e) Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere,

f) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine,

Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlar.

2. Danıştay, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar

Temyiz yoluyla Danıştay’da görülecek davalar

Madde 25 – İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülen davalarla ilgili nihai kararlar Danıştayda temyiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır.

Danıştay Daireleri ve Kurulları

Dava Daireleri

Dava dairelerinden Üçüncü, Dördüncü, Yedinci ve Dokuzuncu daireler vergi dava dairesi; diğer dava daireleri ise idari dava dairesi olarak görev yapar.

1. İdari Dava Daireleri Kurulu;

a) İdare mahkemelerinden verilen ısrar kararlarını,
b) İdari dava dairelerinden ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları,

Temyizen inceler.

2. Vergi Dava Daireleri Kurulu;

a) Vergi mahkemelerinden verilen ısrar kararlarını,
b) Vergi dava dairelerinden ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları,

Temyizen inceler.

İçtihatları birleştirme kurulunun görevleri

Madde 39 – İçtihatları Birleştirme Kurulu, dava dairelerinin veya idari ve vergi dava daireleri kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü veyahut birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi gerekli görüldüğü takdirde, Danıştay Başkanının havalesi üzerine, Başsavcının düşüncesi alındıktan sonra işi inceler ve lüzumlu görürse, içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkında karar verir.

Danıştay Genel Kurulu:

Danıştay Genel Kurulu, Danıştay Kanunu ve diğer kanunlarla bu Kurula verilen seçim görevleri ile diğer görevleri yapar. Ayrıca, Danıştay Kanunu’nda öngörülen içtüzük ve yönetmelikleri kabul eder

18.05.2020

vergidosyasi.com

 

 

Kaynaklar:

hsk.gov.tr

danistay.gov.tr

Barış TEKSOY, Mahkemeler (Adli Yargı-İdari Yargı-HSK)

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.