BELEDİYE GELİRLERİ

Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı

Belediye Gelirleri Kanununda yer alan hayvan kesimi, muayene ve denetleme harcına ilişkin düzenleme aşağıdaki gibidir:


ALTINCI BÖLÜM

Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı

Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı Konu:
Madde 72
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, belediyelerce veya yetkili mercilerce verilen izne dayanılarak özel kişi ve kuruluşlarca tesis edilen mezbaha ve kanaralarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesi veya belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kesilmiş olup da belediye sınırı içinde satışa arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayene ve denetlemesi, Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcına tabidir.

(3239 sayılı Kanunun 120’nci maddesiyle eklenen fıkra) 2678 sayılı Kanuna göre kurulan resmî ve özel kombinalar bu harçtan muaftır.

Mükellef
Madde 73

Harcı, hayvan veya et sahipleri ödemekle yükümlüdür.

Tarife
Madde 74
Harç hayvan başına aşağıdaki tarifeye göre hesaplanır.

(5281 Sayılı Kanunun 23’üncü maddesiyle artırılan miktarlar Geçerlilik:01.01.2005, Yürürlük:31.12.2004)
Harcın Tutarı (YTL) En az En çok Hayvanın cinsi: Küçükbaş 1 3 Büyükbaş 2,5 7,5

Harcın Ödenmesi
Madde 75
Harç, makbuz mukabilinde peşin olarak alınır.

2 replies »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.