BELEDİYE GELİRLERİ

Tellallık (Tellaliye) Harcı ile İlgili Özelgeler

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun tellallık harcının konusunu belirleyen 67 nci maddesine göre; “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzel kişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı, Tellallık Harcına tabidir.”

Aşağıda tellallık harcına ilişkin özelgelere yer verilmiştir:


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı : 97895701-175.02[67-2013/7.1.9.7879]-95 24/01/2014

Konu : Tellallık harcı

    İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, leasing firmasının alacaklı olduğu icra dosyasını icradan temlik aldığınız belirtilmekte ve icradan gayrimenkul satışı yapılması halinde tellallık harcının alınıp alınmayacağı hususunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

    2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun tellallık harcının konusunu belirleyen 67 nci maddesinde, "Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzel kişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı, Tellallık Harcına tabidir." hükmü yer almaktadır.

    Anılan Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında da, "Tellallık Harcını, mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzel kişiler ödemekle mükelleftirler." denilmekte ve 71 inci maddesinde ise "Tellallık Harcı, belediyelerce görevlendirilecek yetkililer tarafından makbuz mukabili tahsil olunur." hükmü yer almaktadır.

    Ayrıca, 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun "İstisnalar ve Vergi Nispetinin Tespiti" başlıklı 37 nci maddesinde "Finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar Damga Vergisinden, bu kâğıtlarla ilgili yapılacak işlemler harçtan müstesnadır." hükmü bulunmaktadır.

    Bu hükümlerin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsul satışından tellallık harcının alınabilmesi için satışın, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerlerinde ya da ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde yapılması gerekmekte olup harcın mükellefi, mal ve mahsulleri satılan gerçek veya tüzel kişilerdir.

    Buna göre, icra müdürlükleri tarafından yukarıda belirtilen yerlerde yapılan satışlarda, tellallık harcının mükellefi, mal veya mahsulü icra müdürlükleri marifetiyle satılan gerçek veya tüzel kişiler olduğundan, söz konusu harcın mal veya mahsulü satılan gerçek veya tüzel kişilerden ya da bu kişiler adına icra müdürlüklerinden belediyece görevlendirilecek bir yetkili vasıtasıyla satış anında defaten makbuz mukabili tahsil edilmesi gerekmekte olup tellallık harcı ile ilgili olarak finans kuruluşlarına tanınan bir muafiyet hükmü bulunmamaktadır.

    Öte yandan, belediyeye ait hal, balıkhane ve mezat yerleri dışında ve belediye münadisi veya tellalı bulundurulmaksızın icra müdürlüklerinin kendi satış mahallerinde yapacakları müzayedelerden tellallık harcı aranılmaması gerekir.   

    Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI :B.07.1.GİB.0.66/6605-199 05.09.2008*88330

KONU :

…………………… SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 25/08/2008 tarihli ve Esas No: 2007/115 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinde, ………….. mahallesi 37520 ada 3 parseli teşkil eden 723 m2 arsa vasıflı taşınmazın Mahkemenizin Esas No:2007/115, Karar No:2007/331 sayılı Kararı ile ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verildiği ve söz konusu taşınmazın 19/08/2008 tarihinde 22. İcra Müdürlüğü tarafından 398.000,00. YTL bedelle hissedar ……………… Genel Müdürlüğüne ihale ile satıldığı belirtilerek bu satış dolayısıyla adı geçen Müdürlükten Tellallık Harcı alınıp alınmayacağı sorulmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun tellallık harcının konusunu belirleyen 67 nci maddesinde, “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde gerçek veya tüzel kişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul veya gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı tellallık harcına tabidir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Tellallık Harcını, mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzelkişiler ödemekle mükelleftirler.” denilmekte ve 71 inci maddesinde ise “Tellallık Harcı, belediyelerce görevlendirilecek yetkililer tarafından makbuz mukabili tahsil olunur.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 77 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar Devlet malı imtiyazından yararlanır, haczedilemez, rehnedilemezler. Tüm iş ve işlemleri, her türlü vergi, resim, harç ve katılım payından istisnadır.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hükümlerin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsul satışından tellallık harcının alınabilmesi için satışın, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerlerinde ya da ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde yapılması gerekmekte olup harcın mükellefi, mal ve mahsulleri satılan gerçek veya tüzelkişilerdir.

Buna göre, icra müdürlükleri tarafından yukarıda belirtilen yerlerde yapılan satışlarda, tellallık harcının mükellefi, mal veya mahsulü icra müdürlükleri marifetiyle satılan gerçek veya tüzel kişiler olduğundan, söz konusu harcın mal veya mahsulü satılan gerçek veya tüzel kişilerden ya da bu kişiler adına icra müdürlüklerinden belediyece görevlendirilecek bir yetkili vasıtasıyla satış anında defaten makbuz mukabili tahsil edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, belediyeye ait hal, balıkhane ve mezat yerleri dışında ve belediye münadisi veya tellalı bulundurulmaksızın icra müdürlüklerinin kendi satış mahallerinde yapacakları müzayedelerden tellallık harcının aranılmayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

                                                             Başkan a.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI:B.07.1.GİB.0.66/6605-189/101487 25.12.2006

KONU: Tellalık Harcı hk.

                .............  VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLGİ: 26.6.2006 gün ve B.07.1.GİB.4.34.20.01/296-1826/439/10694 sayılı yazınız.

İstanbul 3. Vergi Mahkemesinden alınan 22.6.2006 tarihli ve E:2006/788 ve K:2006/432 sayılı kararı ve eklerinin bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekleri ile İstanbul 3. Vergi Mahkemesinin Kararının incelenmesinden, vergi dairesinin haciz koyduğu menkul ve gayrimenkul malların ihale ile satışı sırasında, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre alınan Tellallık Harcının mükellefinin satıcı olmasına rağmen harcın, Vergi Daireleri İşlem Yönergesinin 356 ncı maddesine göre alıcıdan tahsil edilmesi nedeniyle, konunun yargı mercilerinde dava konusu yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği gibi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun tellallık harcının konusunu belirleyen 67 nci maddesinde, “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde gerçek veya tüzel kişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul veya gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı tellallık harcına tabidir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, anılan Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Tellallık Harcını, mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzelkişiler ödemekle mükelleftirler.” denilmekte ve 71 inci maddesinde ise “Tellallık Harcı, belediyelerce görevlendirilecek yetkililer tarafından makbuz mukabili tahsil olunur.” hükmüne yer verilmektedir.

Bu hükümlerin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsül satışından tellallık harcının alınabilmesi için satışın, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerlerinde ya da ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde yapılması gerekmekte olup harcın mükellefi, mal ve mahsulleri satılan gerçek veya tüzelkişilerdir.

Buna göre, vergi dairesi marifeti ile yukarıda belirtilen yerlerde yapılan satışlarda, tellallık harcının mükellefi, mal veya mahsulü vergi dairesi marifetiyle satılan gerçek veya tüzel kişi olduğundan, söz konusu harcın mal veya mahsulü satılan gerçek veya tüzel kişilerden ya da bu kişiler adına vergi dairesinden belediyece görevlendirilecek bir yetkili vasıtasıyla satış anında defaten makbuz mukabili tahsil edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, belediyeye ait hal, balıkhane ve mezat yerleri dışında ve belediye münadisi veya tellalı bulundurulmaksızın vergi dairelerinin kendi satış mahallerinde yapacakları müzayedelerden tellallık harcı aranılmaması gerekir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

                                                                 Başkan a.

1 reply »

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s