GENEL

Tellallık Harcı Nedir? Matrahı, Oranı ve Ödeme Şekli

Tellaliye harcı olarak da bilinen tellallık harcı, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda düzenlenmiştir. Tellallık harcının konusu, mükellefi, matrahı, oranı ve ödeme şekline ilişkin 2464 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeler aşağıdaki şekildedir:


BEŞİNCİ BÖLÜM

Tellallık Harcı

Tellallık Harcı Konu:
Madde 67
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı, Tellallık Harcına tabidir.

Mükellef
Madde 68

Tellallık Harcını, mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzelkişiler ödemekle mükelleftirler.
Gerçek veya tüzelkişiler yapacakları satışları, satış yapmadan önce belediyeye veya mahallindeki belediye ilgililerine haber vermekle ödevlidirler. Haber verilmediği takdirde harç yüzde 50 fazlasıyla tahsil olunur.

Matrah
Madde 69

Tellallık harcının matrahı, harcın konusuna giren satışların gayrisafi tutarıdır. Bu tutardan hangi ad ile olursa olsun hiçbir indirim yapılmaz.

Nispet
Madde 70

Tellallık Harcının nispeti, yüzde 2’dir. (5281 Sayılı Kanunun 22’inci maddesiyle değiştirilen ibare Geçerlilik:01.01.2005, Yürürlük:31.12.2004) 100 Yeni Türk Lirasını aşan satışlarda aşan kısım için nispet yüzde 1’dir.

Harcın Ödenmesi
Madde 71

Tellallık Harcı, belediyelerce görevlendirilecek yetkililer tarafından makbuz mukabili tahsil olunur.


Tellallık harcı ile ilgili özelgeler

Categories: GENEL

2 replies »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.