VERGİ USUL

İşlemlerin Defterlere Kayıt Zamanı

Vergi Usul Kanununa göre işlemlerin deftere kaydedilmesi ile ilgili süre sınırı konulmuştur. Bu süre sınırlamaları VUK 219 uncu maddede aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Kayıt Zamanı
Madde 219

(Değişik: 30/12/1980 – 2365/32 md.) Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyle ki:

a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.

c) Günlük kasa, günlük perakende satış ve hasılat defterleri ile serbest meslek kazanç defterine muameleler günü gününe kaydedilir.

2021 yılı Usulsüzlük ceza tutarlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Categories: VERGİ USUL

Tagged as:

Bir Cevap Yazın