VERGİ AKADEMİ

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER NEDİR? HANGİ GİDERLER İNDİRİLEMEZ?

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) Nedir?

Kanunen kabul edilmeyen giderler; ticari kazancın tespitinde gider unsuru olarak dikkate alındığı halde mali kazancın başka bir deyişle vergiye tabi matrahın tespitinde gider olarak kabul edilmeyen gider kalemleridir. Bu giderler, ticari kara göre bulunan matraha ilave edilmek suretiyle mali karın bir unsuru haline gelirler.

Hangi Giderler Kanunen Kabul Edilmeyen Giderdir?

Kanunen kabul edilmeyen giderler esas itibariyle Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumla Vergisi Kanununda yer alır. Farklı kanunlardaki düzenlemeler nedeniyle de kanunen kabul edilmeyen giderler söz konusudur.

Gelir Vergisi Kanununa göre Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

 • Teşebbüs Sahibi ile Eşinin ve Çocuklarının İşletmeden Çektikleri Paralar ve Aynen Aldıkları Sair Değerler.
 • Teşebbüs Sahibinin Kendisine, Eşine, Küçük Çocuklarına İşletmeden Ödenen Aylıklar, Ücretler, İkramiyeler, Komisyonlar ve Tazminatlar
 • Teşebbüs Sahibinin İşletmeye Koyduğu Sermaye İçin Yürütülecek Faizler
 • Teşebbüs Sahibinin, Eşinin ve Küçük Çocuklarının İşletmede Cari Hesap veya Diğer Şekillerdeki Alacakları Üzerinden Yürütülecek Faizler
 • Teşebbüs Sahibinin, İlişkili Kişilerle Emsallere Uygunluk İlkesine Aykırı Olarak Belirlenmiş Bedel ya da Fiyatlar Üzerinden Gerçekleştirilen İşlemler Dolayısıyla İşletme Aleyhine Oluşan Farklar
 • Her Türlü Para Cezaları ve Vergi Cezaları ile Teşebbüs Sahibinin Suçlarından Doğan Tazminatlar
 • Her Türlü Alkol ve Alkollü İçkiler İle Tütün ve Tütün Mamullerine Ait İlan ve Reklam Giderleri
 • Kiralama Yoluyla Edinilen veya İşletmede Kayıtlı Olan Yat, Kotra, Tekne, Sürat Teknesi Gibi Motorlu Deniz, Uçak ve Helikopter Gibi Hava Taşıtlarından İşletmenin Esas Faaliyet Konusu İle İlgili Olmayanların Giderleri İle Amortismanları
 • Basın Yoluyla İşlenen Fiillerden veya Radyo ve Televizyon Yayınlarından Doğacak Maddî ve Manevî Zararlardan Dolayı Ödenen Tazminat Giderleri
 • Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması
 • VUK’un 187’nci maddesi uyarınca Envantere Alınması Zorunlu Olan Gayrimenkuller için Yapılan Kira Ödemeleri
 • Hırsızlık ve Dolandırıcılık Olayları
 • Kanuni hadleri aşan veya Kanun’un aradığı şekil şartlarını taşımayan bağış ve yardımlar ile benzer mahiyetteki diğer gider unsurları

Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

 • Özsermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faizler
 • Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faiz, Kur Farkları ve Benzeri Giderler
 • Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kazançlar
 • Yedek Akçeler
 • Kurumlar Vergisi, Her Türlü Para Cezaları, Vergi Cezaları, Gecikme Zammı ve Faizler
 • Menkul Kıymetlerin İtibari Değerinin Altında Satışından Doğan Zararlar ve Bunlara İlişkin Olarak Ödenen Komisyonlar
 • İşletmenin Esas Faaliyet Konusu ile İlgili Olmayan Deniz ve Hava Taşıtlarının Giderleri ve Amortismanları
 • Kurumların Kendisinin, Ortaklarının, Yöneticilerinin ve Çalışanlarının Suçlarından Doğan Tazminat Giderleri
 • Basın Yoluyla İşlenen Fiillerden Dolayı Ödenen Tazminat Giderleri
 • Her Türlü Alkol ve Alkollü İçkiler İle Tütün ve Tütün Mamullerine Ait İlan ve Reklam Giderleri
 • Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması
 • Kanuni hadleri aşan veya Kanun’un aradığı şekil şartlarını taşımayan bağış ve yardımlar ile benzer mahiyetteki diğer gider unsurları

Diğer Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

 • Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İle İlgili Olmayan Giderler
 • Belgelendirilemeyen Giderler
 • Kanunen Yasaklanmış Fiiller Nedeniyle Katlanılan Giderler
 • Dönemsellik İlkesine Aykırılık Dolayısıyla Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler
 • Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Gider ve Zararlar
 • Kurumların Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Verilen Temettü İkramiyeleri
 • Dar Mükellefiyete Tabi Kurumlarda Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 • Sermaye Piyasası Kanunu’na Göre Ayrılan Karşılıklar
 • Mükellefin Vergiye Tabi İşlemleri Üzerinden Hesaplanan Katma Değer Vergisi ile İndirilebilecek Katma Değer Vergisi
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına Göre Kazancın Tespitinde İndirimi Kabul Edilmeyen Giderler Dolayısıyla Ödenen Katma Değer Vergileri
 • İşletmeden Çekilen Değerler
 • Çalınan Mallar
 • Mal ve Hizmet Bağışları
 • Özel İletişim Vergisi
 • İşsizlik Sigortası Fonu’ndan Karşılanan Sigorta Primleri
 • Hazine Tarafından Karşılanan Özürlü Personelin Sigorta Primi

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.