VERGİ USUL

Amortismana Tabi İktisadi Kıymet (ATİK) Nedir?

Amortismana tabi iktisadi kıymet (ATİK), ilgili mevzuat kapsamında üzerinden amortisman ayrılmasına izin verilen veya mümkün olan iktisadi kıymetlerdir. Bir iktisadi kıymetin amortisman yoluyla itfa edilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

Amortismana tabi tutulabilecek iktisadi kıymetlerin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

Amortisman Ayırma Şartları:

  • İşletmede Bir Yıldan Fazla Kullanılması : Bir yıldan kasıt 365 günden fazla kullanılmasıdır,
  • Envantere Dahil Olması: Envantere alınmış olmaktan kasıt kıymetin hem fiilen işletmenin tasarrufunda bulunması hem de envantere kaydedilmiş olmasıdır,
  • Yıpranma, Aşınma, veya Kıymetten Düşmeye Maruz Bulunması: Değer kaybından kasıt, kullanıma bağlı olarak ortaya çıkan yıpranma, aşınma vb şekilde iktisadi kıymetin ömrünün tükenmesinin yanı sıra teknolojik gelişmeler, moda vb olaylar sonucu iktisadi kıymetin değerini yitirmesidir. Diğer bir ifadeyle zamanla değerini yitirmeyecek kıymetlerin amortisman yoluyla itfası kabul edilmez (örneğin; boş arsa ve araziler). Kanun koyucu iktisadi kıymet üzerinde değer kaybına neden olabilecek her türlü etkiyi amortisman ayrılması için yeter saymıştır. Bu etkilerin fiilen mevcut olmaması uygulama için engel teşkil etmemektedir.
  • Değerinin Belli Bir Tutarı Aşması: Değeri belli tutarı (01.01.2022 tarihinden itibaren 2.000.- TL) aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider olarak dikkate alınabilir. Öte yandan iktisadi ve teknik anlamda bütünlük arz eden kıymetler için bu had topluca dikkate alınmalıdır.

1 reply »

Bir Cevap Yazın