Kategori: BÜTÇE

2017 ve 2018 Yılı Vergi Gelir Kalemleri Karşılaştırması

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçesine göre, 2018 yılı vergi gelirlerinin alt kalemleri aşağıdaki gibi öngörülmüştür. 
 Gelir Vergisi 122,7 milyar lira
 Kurumlar Vergisi 65,8 milyar lira
 Özel Tüketim Vergisi 146,5 milyar lira
 Dahilde Alınan KDV 66,0 milyar lira
 İthalatta Alınan KDV 107,8 milyar lira
 Motorlu Taşıtlar Vergisi 13,6 milyar lira
 BSMV 15,2 milyar lira

2017 Yılında Ekonomik Canlanmayı Teşvik Tedbirlerinin Bütçeye Etkisi ne oldu? 2018 Bütçesi Daha Az Müdahaleci Maliye Politikasına mı İşaret Ediyor?

Ekonomik canlanmayı teşvik etmek amacıyla uygulamaya konulan tedbirlerin
bütçeye etkisi 2017 yılında 10,5 milyar lira olarak hesaplanmıştır. Bu etkinin 6.7 milyar lirası vergi gelirlerindeki azalıştan kaynaklanmıştır. Başka bir deyişle, ekonomiye canlandırma amaçlı olarak yapılan vergi harcamaları (tax expenditure) 2017 yılında 6,7 milyar lira olmuştur. Bu rakamın 2018 yılında 3.9 milyar liraya düşmesi söz konusu olacaktır. Dolayısıyla 2018 yılında daha az müdahaleci bir maliye politikası ile karşı karşı kalacağız. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

Anayasa’yla kurulan ve temel işlevi bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek olan; kuruluşunda iktidar partisi grubuna veya gruplarına en az 25 üye verilmek şartıyla siyasi parti gruplarının ve bağımsızların oranlarına göre temsili göz önünde tutulan, 40 üyeli ihtisas komisyonudur. Komisyon; kalkınma planıyla ilgili tasarı ve teklifleri, kamu harcama veya gelirlerinde artış veya azalış gerektiren tasarı ve teklifleri yahut sadece belirli maddeleri bu niteliği taşıyan tasarı ve teklifler ile TBMM Başkanlığının kendisine havale ettiği diğer tasarı ve teklifleri görüşür.

7066 sayılı 2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
31 Aralık 2017 PAZAR   Resmî Gazete Sayı : 30287 (Mükerrer)
Kanun No. 7066 Kabul Tarihi: 23/12/2017
BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir, Finansman ve Denge

Gider

MADDE 1 – (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 751.299.665.000 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 88.528.812.000 Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 4.673.105.000 Türk lirası,
ödenek verilmiştir.

Bütçe ile İlgili Temel Kavramlar

Bütçe ile ilgili temel kavramlar aşağıda sunulmuştur. Bütçe temel Kavramları: Bütçe Bütçe, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi ifade eder. […]

Kemer Sıkma Politikaları (Önlemleri)

Kemer Sıkma Politikaları (Önlemleri) (Austerity) Hükümetin kemer sıkma önlemleri yüksek vergiler ve harcamalarda kısıntıya gidilmesini içeriyor. Amaç, ülkenin bütçe açığını kapatmak, her yıl gelirinden fazla yaptığı harcamaları azaltmaktır. Bu kapsamda, kamu gelirlerini […]