Kategori: BÜTÇE

Bütçe Süreci Şematik Gösterim

Bütçe, harcamalar ile gelirlerin geleceğe yönelik tahminlerini gösteren ve gerek giderlerin yapılması gerekse de gelirlerin toplanmasına ilişkin hükümleri düzenleyen belgedir. Ülkemizde bütçe hazırlama süreci aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. Ülkemizde bütçe süreci: Orta vadeli […]

2023 YILI OCAK AYINA AİT MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN GENELGE

2023 yılı Ocak-Haziren Döneminde mali ve sosyal haklara ilişkin uygulanacak katsayılar ve tutarlar ile ilgili genelge yayımlandı. Genelge aşağıdaki gibidir. 1/1/2023-30/06/2023 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret […]

KİT – Bütçe İlişkisi

KİT’ler ile merkezi yönetim bütçesi arasındaki mali ilişkiler, KİT’lerden bütçeye yapılan hasılat payı ödemeleri, temettü ödemeleri ve diğer vergi ve yasal yükümlülüklerden oluşurken, merkezi yönetim bütçesinden KİT’lere sermaye ve görevlendirme bedeli ödemeleri […]

2022 YILI TEMMUZ AYINA AİT MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN MALİYE BAKANLIĞI GENELGESİ

2022 yılı Temmuz Aralık Döneminde mali ve sosyal haklara ilişkin uygulanacak katsayılar ve tutarlar ile ilgili genelge yayımlandı. Genelge aşağıdaki gibidir. 1/7/2022-31/12/2022 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, […]

Bütçe Dengesi Nedir?

Bütçe dengesi, bütçeye konulan harcama yetkisi (ödenek) çerçevesinde kamu idarelerince nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderleri ile tahsil edilen bütçe gelirleri tutarları arasındaki farkı ifade eder. Bütçe gelirlerinin bütçe giderlerinden fazla olması […]

Kamu Personelinin Geçici Görevlendirmelerinde Yapılacak Konaklama Bedeli Ödeme Tutarları Artırıldı.

15 Nisan 2022 15/04/2022 ile 31/12/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) kamu personelinin geçici görevlendirilmesinde yapılacak konaklama bedeli ödemelerine ilişkin Genel Yazı yayımlandı. Genel Yazı aşağıda sunulmuştur:

En Yüksek Memur Maaşı Olarak Kimin Maaşı Esas Alınır?

Memurların bazı özlük haklarının hesabında en yüksek memur maaşı referans olarak alınır. Müsteşarlık sisteminin bulunduğu dönemde “Başbakanlık Müsteşarı” en yüksek memur maaşı hesabında dikkate alınacak makam idi. Peki yeni, sistemde en yüksek […]