Kategori: BÜTÇE

Bütçelemede Genellik İlkesi

Genellik ilkesi, devletin bütün gelir ve giderlerinin ayrı ayrı, birbirleriyle mahsup edilmeksizin, bütçede gösterilmesini ifade eder. 

Genellik ilkesinin tesis edilebilmesi için gelir ve giderlerin net değil, gayrisafi tutarları ile yer alması gerekir. Bütçede gelir ve giderlerin tam ve ayrı ayrı yer alması bütçede gayrisafilik ilkesi olarak isimlendirilir. 

Bütçe Hazırlama ve Uygulama Takvimi (Süreci)

OCAK – Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği bütçe uygulama tebliği yayımlanır. – Bakanlar Kurulu Kararıyla kamu görevlilerinin […]

Yıllık Ekonomik Rapor Nedir?

Yıllık Ekonomik Rapor 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 18’inci maddesi gereğince, İlgili Yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere hazırlanan bir rapordur. […]