Etiket: mücbir sebep

Danıştay Kararı: Defter ve Belge İbraz Süresinden Önce İncelemeye Başlanması İncelemeyi Kusurlandırır mı?

T.C. DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No: 2016/16196 Karar No : 2017/233 … TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebepler başlıklı […]

Danıştay Kararı: İncelemeye İbraz Edilmeyen Defter ve Belgelerin Mahkemeye İbrazı Hk.

Mücbir sebep hali bulunmaksızın incelemeye ibraz edilmediği halde daha sonra dava aşamasında Mahkemeye ibraz edilen defter ve belgeler üzerinde Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre karar verilmeyeceği hk.

Danıştay Kararı: Seçimlik Hak Olan Uzlaşma Başvurusunda Mücbir Sebep Uygulanmaz.

Danıştay Üçüncü Dairesi 05.02.2015 tarih, Esas No : 2014/4788, Karar No : 2015/510 nolu kararında seçimlik bir hak olan uzlaşma başvurusunun, ihbarname tebliğinden itibaren otuz gün içinde kullanılması gerektiği, bu sürenin hesabında mücbir sebebin dikkate alınmasının hukuken mümkün bulunmadığı yönünde karar verdi. 
Karar metni aşağıda sunulmuştur: 

Mücbir Sebep Hallerinden Sayılan Ağır Hastalıklara İlişkin Olarak Düzenlenen Raporlarda Aranılacak Hususlar Hk. VUK İç Genelgesi

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü SAYI: VUK-1-24403-13-455/091717 25.12.1986 KONU: Mücbir Sebep Hallerinden Sayılan Ağır Hastalıklara İlişkin Olarak Düzenlenen Raporlarda Aranılacak Hususlar Hk. VERGİ USUL KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO : 1986/9 ……………………………..VALİLİĞİNE […]

Mücbir Sebep Nedir? Vergi Hukukunda Mücbir Sebep Halleri ve Hukuki Sonuçları

Türk Dil Kurumu  Güncel Türkçe Sözlükte Mücbir Sebep; Herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşı, önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerine getirilmesine engel, borçlunun iradesi dışında beklenmedik olaylar olarak tanımlanmıştır. 

Hukuk terimi olarak Mücbir sebep (force majeure, höhere Gewalt, fors major) tarafların belirli bir süreye bağlı olarak yerine getirmesi gereken ödev, yükümlülük veya borçlarını yerine getirmede iradesini geçici olarak ortadan kaldıran ve dıştan gelen fiili bir durumdur.

DEFTER VE BELGE İBRAZ ETMEME HANGİ DURUMLARDA GİZLEME SURETİYLE KAÇAKÇILIK SUÇUNU OLUŞTUR?

Dr. Hasan AYKIN GİRİŞ Türk vergi sistemi, büyük oranda beyan sistemine dayanmaktadır. Beyan sisteminin cari olduğu vergilemede, beyanın doğruluğunun tespiti açısından defter ve belge düzeni önem kazanmaktadır. Çünkü beyan sistemi yazılı belge […]