Kategori: MESLEK MENSUPLARI

Özelge: Mali Müşavirlik Hizmetinin Limited Şirket Olarak Verilmesinde Vergileme ve Belge Düzeni Hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 3568 sayılı yasa kapsamında mali müşavirlik ve denetim hizmetleri vermek amacı ile kurulan şirketinizin fatura mı serbest meslek makbuzu mu düzenlenmesi gerektiği ile serbest meslek hizmetleri karşılığında ödenecek bedellerden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

TASARI AŞAMASINDAN KANUNİ DÜZENLEMEYE SMMM’LERE KDV İADE RAPORU DÜZENLETTİRME YETKİSİ VE İKİ TESPİT

Serbest muhasebeci mali müşavirlere rapor düzenlettirme yetkisi verilmesi konusu Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile gündeme adeta bomba gibi düşmüştü. Söz konusu düzenleme nedeniyle farklı unvanlardaki meslek mensupları arasında tasvip etmediğimiz türde tartışma ve ayrışmalar yaşandı. Tüm bu tartışmalar sürerken Tasarıda yer alan düzenleme küçük bazı ilavelerle 7104 sayılı Kanun ile birlikte yasalaştı.

Peki, tasarıdan yasalaşma sürecine madde metni nasıl değişti? Torba Yasanın tasarıdan yasalaşma sürecinde geçirdiği değişiklikler böyle bir yetkiyi nasıl etkiler?

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR (YMM) KAMU GÖREVLİSİ MİDİR?

YMM’nin kamu görevlisi olup olmadığı hususu halen tartışma konusudur.

Tartışmaların temelini, bir meslek mensubunun yaptığı bazı işlerin “kamu hizmeti” olarak değerlendirilmesinin Onu “kamu görevlisi” yapıp yapmayacağı hususu oluşturmaktadır.

Aşağıdaki yazıda 3568 sayılı Kanun, TCK, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun ve Yargı Kararları ışığında YMM’lerin kamu görevlisi olup olmadığı hususu incelenmektedir. 

SMMM’LERE KDV İADE RAPORU YETKİSİ NE ANLAMA GELİYOR? DÜZENLEMENİN GEREKÇESİ

Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Meclise sevk edildi. Tasarıda meslek mensupları açısından yeni ve önem taşıyan düzenleme Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere KDV İade Raporu düzenleme konusunda yetki verilebilmesine ilişkin 19 uncu madde düzenlemesi. 

Tasarının 19 uncu maddesi ile 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere 8/A maddesi eklenmektedir. Tasarıda 8/A maddesinin başlığı yer almamaktadır. Komisyon veya Genel Kurul aşamasında maddeye uygun bir başlık konulması beklenebilir. Yürüklük tarihi 01.01.2019 olarak belirlenen söz konusu iade raporu düzenlemeye ilişkin yetki veren maddenin metni aşağıdaki gibidir: 

Özelge: SMMM’nin Hatası Nedeniyle Mükellefe Kesilen Ceza SMMM Tarafından Ödenirse Gider Yazılabilir mi?

Meslek mensupları veya yanlarında çalışanlar iş yoğunluğu, kendilerine yüklenilen sorumlulukların fazlalığı ve benzeri nedenlerle bazen hatalı işlem yapabilmekte, beyan veya bildirimleri hatalı veya gecikmeli olarak verebilmektedir. Mali müşavirin hatasından kaynaklanan bu tür durumlarda, ceza SMMM tarafından üstlenilebilmektedir.  Peki, mesleki faaliyetle ilgili olarak ödenen bu tür cezalar meslek kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilir mi? Aşağıdaki özelge bu konuya ilişkindir: 

YMM’nin Tam Tasdik Kapsamında Kurumlar Vergisi Tasdik Raporundan Doğan Sorumluluğu Katma Değer Vergisini de Kapsayacak Şekilde Genişletilemez.

Danıştay 4. Daire     2011/6946 E.  ,  2012/8937 K
Özeti : Yeminli mali müşavir olan davacının tam tasdik sözleşmesi kapsamında düzenlediği kurumlar vergisi beyannamesi tasdik raporundan doğan ve tasdikin kapsamıyla sınırlı olan sorumluluğunun katma değer vergisini de kapsar şekilde genişletilemeyeceği hakkında.
Davacı, tam tasdik sözleşmesi gereğince  … Yapı Endüstrisi Anonim Şirketinin 2004 yılı kurumlar vergisi beyannamesi ve ekleri ile bildirimlerinin doğruluğunu tasdik etmiş olup, katma değer vergisi yönünden düzenlenmiş bir tasdik sözleşmesi ve tasdik raporu bulunmamaktadır. Bu nedenle yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik hükümleri gereği tasdik kapsamıyla sınırlı olan davacının sorumluluğu, katma değer vergisini de kapsar şekilde genişletilemez.

Danıştay Kararı: Kaçakçılık Suçuna YMM’nin İştirak Etmesine İlişkin.

Yeminli mali müşaviri olduğu bir şirketin gerçek bir emtia teslimine dayanmayan faturaları kayıtlarına dahil ederek, katma değer vergisi iadesi almasına yol açan işlemleri onaylaması nedeniyle davacı adına iştirak eyleminden Ocak ilâ Mart 1999 dönemleri için kesilen vergi ziyaı cezalarını kaldıran vergi mahkemesi kararı, Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 02.11.2004 günlü ve E:2003/327, K:2004/5290 sayılı kararıyla bozulmuş, karar düzeltme istemi, aynı Dairenin 14.12.2007 günlü ve E:2005/1613, K:2007/5054 sayılı kararıyla reddedilmiştir.