Kategori: TAHSİLAT 6183

Ödeme Emri Nedir? Ödeme Emrine Karşı Nereye, Ne Kadar Sürede Başvurulur? Ödeme Emri ve Dava Dilekçe Örneği

Ödeme emri, 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre, amme alacağını vadesinde ödemiyenlere, 7 gün içinde  (7061 sayılı Kanunla yapılan değişiklik 01.01.2018 tarihinden itibaren 15 gün) borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir “ödeme emri” ile tebliğ olunur.

Ödeme emri, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenir. Kamu borcunu vadesinde ödemeyenler adına vergi dairesince düzenlenen ödeme emri, borçlulara 7 gün (01.01.2018 tarihinden itibaren 15 gün olmuştur.) içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları konusunda yapılan bir bildirimdir.

Amme borçlusu veya borçlu terimi

Amme borçlusu veya borçlu terimi 6183 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; amme borçlusu veya borçlu terimi: amme alacağını ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahısları ve bunların kanuni temsilci […]

Cebren Tahsil Nedir? Cebren Tahsil Şekilleri

Cebren tahsil Nedir? Cebir, Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğe göre, “zor”, “zorlayış” anlamına gelmektedir. Cebren tahsil ise, zorla, zor kullanılarak alacağın tahsil edilmesi anlamına gelmektedir. Amme alacağının cebren tahsili; ödeme müddeti içinde […]

Amme Borçlarından Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu

Amme alacalarından kanuni temsilcilerin sorumluluğu, 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesinde düzenlenmiştir. Kanuni Temsilciler Kimlerdir? Maddede yer alan “kanuni temsilciler” ifadesi; tüzel kişilerin, küçüklerin ve kısıtlıların kanuni temsilcilerini, tüzel kişiliği olmayan teşekkülü […]