Türkçe-İngilizce Vergi Terimleri Sözlüğü

 

Turkish English
Aktarma Carry forward
Aktif ve pasif Assets and liabilities
Aktifleştirme Capitalisation
Alacağın devri karşılığı avans Advance against assignment of claims
Alacaklarının haczi Attachment of debts
Alım opsiyonu Call options
Amorti etmek Amortize
Amortisman Amortization
Amortisman dönemi Amortisation period
Amortisman indirimi Allowance for depreciation
Amortisman karşılıkları Amortization reserves
Amortisman yöntemi Amortisation method
Amortisman yöntemi Amortization method
Amortisman, itfa Amortisation
Ana ortaklağıa ait özkaynaklar Parent company equity
Analitik vergi sistemi Analytic (scheduler) tax system
Avans Advance
Bağlı şirket Affiliated company
Banka Bank
Beyana bağlılık Adherence to the decleration
Beyena dayanan tarhiyat Assessment based on decleration
Bilanço Balance sheet
Bir sabit kıymetin ortalama kullanım süresi Average life
Bir şirketler grubundaki şirketlere yan hizmetler veren yardımcı şirket Auxiliary company
Birikmiş amortisman Accumulated depreciation
Birikmiş amortisman Accured depreciation
Borçlular hesabı Account receivable
Borsa kapanış fiyatı Closing market price
Canlı Varlıklar Biological assets
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Current tax assets
Cari hesap Current account
Cari hesap avansı Advance on current account
Cari hizmet maliyeti Current service cost
Cari maliyet Current cost
Cari maliyet yaklaşımı Current cost approach
Cari yatırımlar Current investment
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar Payables within benefits to employee
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar Provisions for extended benefits to employee
Damping önlemeye önelik yükümlülükler Anti dumping duties
Def’ide bulunmak Averment
Defter değeri Book value
Değer artış kazançları Appreciation gains
Değer artışı Accretion
Değeri artmış mal Appreciated property
Değerleme günü Appraisal day
Değerleme, kıymet takdiri Appraisal
Dekont, ihbar mektubu Advice note
Denetim raporu Audit report
Denetim yapılma ihtimali Audit lottery
Devlet teşvik ve yardımları Government grants and incentives
Devralma Take over
Diğer Alacaklar Other receivables
Diğer Borçlar Other payables
Diğer Dönen Varlıklar Other current assets
Diğer Duran Varlıklar Other non-current assets
Diğer finansal yükümlülükler Other financial liabilities
Diğer fonlar Other funds
Diğer kazanç/zararlar Other gains/losses
Diğer kısa vadeli karşılıklar Other current provisions
Diğer kısa vadeli yükümlülükler Other current liabilities
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Other intangible assets
Diğer uzun vadeli yükümlülükler Other long term liabilities
Dönem Period
Dönem karı vergi yükümlülüğü Corporate tax payable
Dönen varlık Current asset
Dönen varlıklar Current assets
Döviz riski Currency risk
Duran varlıklar Non-current assets
Düzeltme fişi Adjustment form
Düzeltme, değişiklik beyannamesi Amended return
Eğlence vergisi Amusement tax
Eğlence vergisi Entertainment tax
Eğlence yerleri giriş ücretlerinden alınan vergi Admission tax
Ek tarhiyat Additional assessment
Ek vergi Suplemantary tax
Ek vergi Surtax
Ek vergi, yükümlülük Additional tax/levy
Ekonomik bir amacı bulunmayan vergiyi azaltmaya yönelik işlemler Abusive tax shelter
Eksik vergiye tarh etmek Assess tax deficiency
Elde etme maliyeti Cost of acquisition
Elden çıkarma maliyeti Cost of disposal
En son bilinen adres Last known address
Envanter Inventory
Ertelenmiş gelirler Deferred incomes
Ertelenmiş Vergi Varlığı Deferred tax assets
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü Deferred tax liabilitiy
Fesh Annulment
Finans sektörü faaliyetleri ilişkili taraflara borçlar Financial sector operations payables to related parties
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar Finacial sector operations receivebles from related parties
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Receivebles from financial sector operations
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar Payables from financial sector operations
Finans sektörü faaliyetlerinden ilişkili olmayan taraflara borçlar Financial sector operations payables to unrelated parties
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar Financial sector operations receivebles from unrelated parties
Finansal Tablo Türü Financial statement type
Finansal Yatırımlar Financial investments
Gayri menkullerin vergi değerlerini gösterir kıymet takdir cetvelleri Assessment roll
Gayrisafi gelire ilave veya indirimler yapıldıktan sonra kalan gelir tutarı Adjusten gross income
Geçmiş yıl kar ve zararları Accumulated profit and loss
Geçmiş yıllar karı/zararı Prior years’ profit/loss
Gelir ve giderlerin hesaplar arasında dağıtımına ilişkin yöntem Apportionment method
Genel idare giderleri Administrative expenses
Genel indirim Basic allowance
Gerçek kazanç esası Actual profit basis
Giderin çeşitli kalemler arasında dağıtılması Allocation of expense
Giriş, üyelik aidatları Admission fees
Götürü kazanç esası Lump sum profit basis
Götürü tarhiyat Lump sum assessment
Gündelik, harcırah Per diem allowance
Haciz işlemi Attachment proceeding
Haciz uygulaması Execution of attachment
Haczeden Attacher
Haczedilebilir Attachable
Haczetmek Attach
Harcırah, yevmiye Living away from hom allowance
Hatır cirosu Accommodation endorsement
Hatır senedi Accommodation (note) bill
Havaalanı vergisi, ayakbastı parası Airport tax
Hayat sigortası Life assurance
Hesap Account
Hesap açığı Account deficit
Hesap dönemi Account period
Hesap özeti Account statement
Hesap özeti, hülasası Abstract of account
Hesapların tahrifi Falsification of accounts
Hızlandırılmış amortisman Accelerated depreciation
Huzur hakkı (ücreti) Attendence fees
Hükmü şahıs, bknz legal entity Artificial person
İdare mahkemesi Administtative court
İdari ceza Administrative penalty
İdari çözüm Administrative remedy
İdari genelge, mukteza Administrative rullings
İdari nitelikli düzeltme talebi Administrative adjustment request
İflas Bankruptcy
İflas kararı Adjuction in bankruptcy
İktisap etmek Acquire
İktisap maliyeti Acquisition cost
İktisap tarihi Date of acquisetion
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar Other payables to unrelated parties
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Trade payables to unrelated parties
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Other receivables from unrelated parties
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Trade receivables from unrelated parties
İlişkili taraflara diğer borçlar Other payables to related parties
İlişkili taraflara ticari borçlar Trade payables to related parties
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Other receivables from related parties
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Trade receivables from related parties
İlk beyannamede düzeltme Amendment to original return
İlk tarhiyat Preliminary assessment
İndırımlı oran Reduced rate
İndirilebilir giderler Allowable expenses
indirimler Allowance
İstimlak bedeli Condemnation award
İşletme Business
İştirak Associat
Kambiyo masrafı Agio
Kambiyo zarar indirimi (Kur farkı indirimi) Allowance for exchange loss
Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) Public Disclosure Platform
Kapanış kuru, fiyatı Closing rate
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş oiğer tapsamlı gelirler veya giderler Other accumulated comprehensive income that will be reclassified in profit or loss
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlıg gelirler veya giderler Other accumulated comprehensive income that will not be reclassified in profit or loss
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Restricted reserves appropriated from profits
Katma değer vergisi Value added tax
Kısa vadeli borçlanmalar Current borrowings
Kısa vadeli borçlar Current liabilities
Kısa vadeli karşılıklar Current provisions
Kısa vadeli yükümlülükler Short term liabilities
Kıymet esesanı dayalı vergi Ad valorem tax
Kıymet takdir komisyonu Apraisal commission
Kıymet takdir ölçüsü Apraisal criteria
Konsolidasyon düzeltmeleri Consolidation adjustment
Konsolide bilanço Consolidated balance sheet
Konsolide finansal tablolar Consolidated financial statements
Kontrol edilen işletme Controlled entitiy
Kontrol gücü olmayan paylar Minority interests
Kredi Credit
Kredi değerliliği Credit worthiness
Kredi imkanları Credit facilities
Kredi kalitesi Credit quality
Kredi riski Credit risk
Kredi verenler Creditors
Kullanımdan çekilen varlıklar Asset retired from active use
Kupon Coupon
Küçük esnaftan alınan vergi Artisan’s tax
Madde (Kanun, Yönetmelik v b.) Article
Maddi Duran Varlıklar Tangible non-current assets
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Intangible non-current assets
Maliyet Cost
Matrah Basis of assessment
Matrahın belirlenmesi için, yapılan ilave veya indirimlerden sonraki tutar Adjusted basis
Mevduat sertifikaları Certificates of deposit
Muhasebe Accounting
Muhasebe ilkeleri Accounting principles
Muhasebe kayıtları Accounting records
Muhasebe politikası Accounting policy
Muhasebe usulü Accounting method
Muhasebeci Accountant
Muhasebecilik Accuantancy
Muhasebeleştirme yöntemi Accounting treatment
Muhbir ikramiyesi Award of informer
Mukteza Advance rulling
Mücbir sebep Act of god
Mücbir sebep Compelling circumstances
Mücbir sebep Force majeure
Müşteri Customer
Müzayede salonu Auction room
Müzayede, açık artırma Auction
Nafaka Alimony
Nakit Cash
Nakit akım tablosu Cash flow statement
Nakit akışı Cash flow
Nakit benzerleri Cash equivalents
Nakit çıkışı Cash outflow
Nakit esası Cash basis
Nakit fiyat eşdeğeri Cash price equivalent
Nakit girişi Cash inflow
Nakit mevcudu Cash on hand
Nakit ödemeler Cash payments
Nakit ve Nakit Benzerleri Cash and cash equivalents
Net değer artışı Net appreciation
Net dönem karı/zararı Current year net profit/loss
Nihai tarhiyat Final assessment
Ortaklık sözleşmesi Articles of partnership
Ortalama kar hadleri Average profit margins
Ortalama maliyet Average cost
Ödeme gücü Ability to pay
Ödeme gücü ilkesi Ability to pay principle
Ödeme ihbarı Advice of payment
Ödenmemiş veya tahsil edilmemiş vergiler Arrears taxes
Ödenmeyen borç nedeniyle hapsen tazyik Arrest for debt
Ödenmiş sermaye Paid-in capital
Özel bir alandan sağlandığı belirtilen gelir Attributable profits
Özel bir gideri finanse etmek için alınan vergi Appropriated tax
Özel hesap dönemi Special accounting period
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Investments accounted with equity method
Özkaynaklar Equity
Para birimi Currency unit
Paylara ilişkin primler/iskontolar Share premiums/Discounts
Peşin ödeme Advance payment
Peşin Ödenmiş Giderler Prepaid expenses
Peşin vergi Advance tax
Raporlama Birimi Reporting unit
Re’sen tarhiyat Assessment by estimation
Riskten korunma kazancı/zararı Gains/losses on Hedge
Sahte, naylon işlemler Artificial transaction
Satın alma maliyeti Cost of purchase
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar Non-current assets held for sale
Satış amaçlı sınıflandırılan varlık gruplarına ilişkin yükümlülükler Liabilities from assets held for sale
Satış hesabı Account sales
Senet karşılığı avans Advance against bill
Sermaye Capital
Sermaye artırımı Capital contribution
Sermaye kazancı Capital gain
Sözleşmenin fesli Annulment of contract
Sözleşmenin fesli Contract
Standart oran Standart rate
Stoklar Inventories
Stokların maliyeti Cost of inventories
Süper indirimli oran (%0) Super reduced rate
Şerefiye Goodwill
Şirket birleşmesi Merger
Şirket tepe yöneticisi Chief executive officer (CEO)
Şirket varlıkları Corporate asset
Tahakkuk Accural
Tahakkuk dönemi Assessment period
Tahakkuk eden Accured
Tahakkuk eden gelir Accured income
Tahakkuk esası Accural basis (method)
Tahakkuk esaslı muhasebe Accural accounting
Tahakkuk etmiş faiz Accured interest
Tahakkuk etmiş giderler Accured expenses
Tahakkuk etmiş vergiler Accured taxes
Tahakkuk fişi Accural form
Tahakkuk fişi Assessment form
Tahakkuk ihbarnamesi Assessment notice
Tahakkuk işlemleri Accural proceedings
Tahakkuk işlemleri Assessment procedures
Tahakkuk memuru Assessment officer
Tahakkuk yeri Place of assessment
Tahsilat Collection
Takdir edilen kıymet Apraisal value
Takdir edilen kıymet (daha çok bir gayrimenkulün vergiye esas değerini belirlemeye yönelik olarak) Assessed value
Tasarruf yetkisi, vekaletname Powers of appoinment
Taşınmaz eklentisi, teferruatı Accessory of immovable property
Temlik senedi Deeds of arrangement
Ticari Alacaklar Trade receivables
Ticari borçlar Commercial loans
Ticari borçlar Trade payables
Ticari mal Commodity
Toplam varlıklar Total assets
Toplam yükümlükler/kaynaklar Total liabilities
Türev Araçlar Derivative financial instruments
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları Current portion of long term borrowings
Uzun vadeli borçlar Long term borrowings
Uzun vadeli yükümlülükler Long term liabilities
Ülke çapında herkese veya herşeye uygulanan Across-the-board
Vadesi geçtiği halde ödenmeyen borçlar Arrears
Vadesinde ödenmeyen vergilere yönelik tedbirler Anti delinquency measures
Varlık Asset
Varlıklar Assets
Vergi indirimi, terkin, silme Abatement of tax
Vergi kaçırmaya teşebbüs etmek Attemt to avade tax
Vergi kanunlarının uygulanması Aplication of tax laws
Vergi sonrası gelir/kar After-tax income/profit
Vergi sonrası tutar After-tax amount
Vergi suçuna iştirak Accessory to a tax crime
Vergi ziaını önlemeye yönelik tedbirler Anti evasion measures
Vergiden kaçınma Tax avoidance
Vergiden kaçınmaya yönelik tedbirler Anti avoidance measures
Verginin tahakkuku Accural of tax
Verginin tarhı, tarhiyat Assessment
Veri tabanı Database
Vesaik karşılığı avans Advance against documents
Yabancı para çevirim farkları Foreign currency translation differences
Yan ürün By-product
Yardım ve iştirak Aiding ant abetting
Yardımcı hesap Auxiliary account
Yaşlılık indirimi Age relief
Yaşlılık indirimi Old age allowance (relief)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Investment properties
Yatırım indirimi Investment tax allowance
Yatırımın maliyeti Cost of investment
Yediemin Custodian
Yeniden değerleme Revaluation
Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/zararları Gains/losses on revaluation and remeasurement
Yeniden ölçüm Remeasurement
Yıllık Annuity
Yıllık izin Annual leave
Yıllık olma esası Annualization
Yıllık ücret Annual wage
Yıllk kazanç Annual earning
Yönetim giderleri administrative expenses
Yükümlülükler / Kaynaklar (Bilanço) Liabilities
Zirai kazançlar Agricultural earnings
Remission of tax