VERGİ USUL

Vergi Kanunlarına Göre işi bırakma, işi bırakmanın bildirilmesi, bildirilme şekli ve süresi ile bildirmemenin cezası

Vergi Kanunlarına Göre İşi Bırakma Nedir?

Vergi Usul Kanunun 161 inci maddesi uyarınca işi bırakma; vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesidir.

İşlerin her hangi bir sebep yüzünden geçici bir süre için durdurulması işi bırakma sayılmaz.

İşi Bırakmanın Vergi Dairesine Bildirilmesi

Vergi Usul Kanunun 160 ıncı maddesi uyarınca aşağıdaki mükellefler işi bırakmaları halinde durumu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar:

  1. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı;

  2. Serbest meslek erbabı;

  3. Kurumlar Vergisi mükellefleri;

  4. Kolektif ve âdi şirket ortaklarıyle komandit şirketlerin komandite ortakları.

İşi Bırakma Bildirimi Nereye ve Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

İşi bırakma bildirimleri, işin bırakıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır.(VUK, md. 168)

İşi Bırakmanın Bildirilmemesinin Cezası

İşe başlamanın süresinde bildirilmemesi veya hiç bildirilmemesi durumunda VUK 352 inci maddesi uyarıncaa II. derece usulsüzlük cezası kesilecektir.

22.04.2017

vergidosyasi.com