ÖZELGELER

Firmaya Ödül Olarak Verilen Para Üzerinden Veraset ve İntikal Vergisi Alınır mı?

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı: 90792880-160.01.03[2014/72]-140                         12/02/2015

Konu : Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmasında ödül alan firmalara yapılacak ödemelerden veraset ve intikal vergisi kesilip kesilmeyeceği hk

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması düzenlediği, Proje Değerlendirme Jürisi tarafından ödüle hak kazanan firmalara yapılacak olan ödemeler için düzenlenen Ödeme Emri Belgelerinin, Bakanlığınız Merkez Saymanlık Müdürlüğünce bu ödemelerin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu gerekçesiyle iade edildiği belirtilerek, söz konusu ödemelerin veraset ve intikal vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış olup, Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde de her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.

Anılan Kanunun 38 inci maddesinde “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsdeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

  1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

  2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41’inci maddeleri hükümlerine uyulur.” hükmü yer almaktadır.

Gelir Vergisi Kanununun “Teşvik ikramiye ve mükafatları” başlıklı 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendiyle, ilim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyla verilen ikramiye ve mükafatlar gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.

Buna göre, ”Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması” kapsamında ödül kazanan firmaların kurumlar vergisi mükellefi olduğu ve Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde yer alan düzenlenmenin kurumlar vergisi mükelleflerine uygulanmasının mümkün olmadığı hususları dikkate alındığında söz konusu yarışma dolayısıyla bu şirketlere ödül olarak ödenen tutarların kurum kazancına dahil edilerek kurumlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Öte yandan, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesiyle, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaktadır.

Aynı Kanunun 2 nci maddesinin (a) fıkrasında da “Şahıs” tabirinin, hilafına sarahat olmadıkça hakiki ve hükmi şahısları; (b) fıkrasında, “Mal” tabirinin, mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün hakları ve alacakları, (d) fıkrasında ise ivazsız intikal tabirinin, hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade edeceği belirlenmiştir.

Bu hükümlere göre, malların veraset yoluyla veya her ne suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, kurumlar vergisinin konusuna giren ödemeler karşılıksız olsa dahi veraset ve intikal vergisine tabi tutulmamaktadır.

Bu itibarla, Bakanlığınız tarafından düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması sonucu proje değerlendirme jürisi tarafından ödüle hak kazanan firmalara yapılacak ödemeler kurum kazancının tespitinde dikkate alınacağından, bu ödemelerin ayrıca Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu kapsamında değerlendirilerek veraset ve intikal vergisine tabi tutulması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.