ÖZELGELER

Kiralık kasada bulunan ziynet eşyaların veraset ve intikal vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ DİĞER VERGİLER GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı:97895701-160[23.2014/5.1.39-2754]-2713                     24/12/2014

Konu: Kiralık kasada bulunan ziynet eşyaların veraset ve intikal vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 03/07/2014 tarihinde vefat eden  …… nun mirasçısı olarak veraset ve intikal vergisi beyannamesi verdiğiniz ve intikale konu olan mallar ile bazı bankalarda bulunan kiralık kasaları beyan ettiğiniz belirtilerek beyan edilen bu kasalarda murisin şahsına ait ziynet eşyalarının çıkması durumunda tespit edilen eşyaların veraset ve intikal vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu; 4 üncü maddesinin (a) bendinde ise, Veraset tariki ile intikal eden ev eşyası ile murise ait zat eşyası ve aile hatırası olarak muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşyaların veraset ve intikal vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 23 üncü maddesinde de, “Bankalar nezdindeki kiralık kasa sahiplerinden birinin ölümü halinde (Sulh hakimi tarafından yapılacak tespit hariç) vergi dairesinin selahiyetli bir memuru hazır bulunmadıkça kasanın açılmasına ve bu memur huzurunda tespit edilmedikçe muhteviyatının mirasçıları veya kanuni temsilcileri veya vekilleri tarafından alınmasına müsaade edemezler.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 15/6/1959 tarih ve 10231 numaralı Resmî Gazete’de yayınlanan 1 seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünde ” Münhasıran veraset tarikiyle intikal eden ev eşyası ile murise ait zat eşyası ve ev eşyası mahiyetinde telâkki edilen ve bir aile hatırası olarak muhafaza olunan tablo, kılıç, madalya gibi eşya da istisnalar arasına alınmıştır. Esasen mülga kanunun 2 nci maddesinin 3 numaralı fıkrasında ev eşyası miras suretiyle intikal ettiği takdirde vergiden müstesna tutulmuştu. Fıkraya murise ait zat eşyası ile ailede bir hatıra olarak saklanan tablo, madalya ve kılıç gibi eşya ilâve edilmiş bulunmaktadır:

Murisin zat eşyası da elbiseleri, çamaşırları, şapka, palto ve saat gibi giyime ve şahsına taallûk eden eşyayı ifade eder.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, ziynet eşyalarının zat eşyası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, murise ait kiralık kasada ziynet eşyası bulunması durumunda, söz konusu ziynet eşyalarının veraset ve intikal vergisinin matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.