GELİR VERGİSİ

Kıst Hesap Dönemi Nedir? Kıst Dönem Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Kıst hesap dönemi, hesap dönemi gerek takvim yılı olarak gerekse özel hesap dönemi olarak belirlenmiş mükelleflerin işe başlama ve işi terk nedeniyle tüm hesap dönemini kapsamayan hesap dönemine verilen isimdir.

Örneğin ilk defa 10 martta işe başlayan bir mükellef için hesap dönemi 10 mart-31 aralık dönemini kapsayacaktır. Bu dönem takvim yılının hesap dönemi kabul edildiği 01 Ocak-31 Aralık hesap dönemine göre daha kısa bir hesap dönemine tekabül eder. Bu nedenle de bu döneme kıst hesap dönemi denir. Benzer şekilde öteden beri işe devam eden bir mükellefin 10 ekimde işi terk ettiğini varsayalım. Bu durumda da ilgili mükellefin hesap dönemi 01 ocak-10 ekim kıst dönemi olacaktır.

Kıst Hesap Dönemi İçin Beyanname Ne Zaman Verilir?

Kıst hesap dönemi için beyanname verme gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri açısından farklılaşmaktadır.

Gelir Vergisi Kanununda vergilendirme dönemi takvim yılıdır. Hesap döneminin takvim yılından kıst dönem nedeniyle farklılaşması durumunda bile, hesap döneminin en son günü hangi takvim yılında bitiyorsa, gelir o takvim yılının geliri olarak olarak vergilenir ve ona göre beyan edilir. Örneğin, gelir vergisi mükellefi “A” 2016 yılının 10 Ekiminde işi terk ettiğinde hesap dönemi 01 ocak-10 ekim 2016 kıst hesap dönemi olmasına rağmen, vergilendirme dönemi 2016 takvim yılıdır. 2016 takvim yılında elde edilen gelirler için tayin edilen normal beyanname verme sürelerinde beyanname verilir ve taksitler ödenir.

Kurumlar vergisinde ise, hesap dönemi ile vergilendirme dönemi aynıdır. Kurumlar Vergisi Kanunu 14 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına göre; Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir.

17.05.2017

vergidosyasi.com