VERGİ USUL

Normal Amortisman Oranları ve İktisadi Kıymetlerin Faydalı Ömürleri Tablosu

Amortismanın Konusu

Amortisman konusu, Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre; işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman konusunu teşkil eder.

İlgili mevzuat gereğince sözleşme süresinden sonra bedelsiz olarak Devlete veya Devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikali öngörülen amortismana tabi iktisadi kıymetlerden (sözleşme süresinde yenilenmesi gerekenler hariç), sermayenin veya özel maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi tutulanlar, genel hükümler uyarınca ayrıca amortismana tabi tutulamazlar.

Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazma Limiti:

490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği uyarınca 1.1.2018’den itibaren değeri 1.000 -TL’yi  aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 1.1.2018’dan itibaren 1.000 -TL’yi aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.

Amortisman Oranları ve İktisadi Kıymetlerin Faydalı Ömürleri

Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesine göre mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.

 

2 replies »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.