vergi kaçakçılığı

VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇU RAPORU NE ZAMAN YAZILIR?

Vergi kaçakçılık suçları ve cezaları VUK 359 uncu maddede düzenlenmiştir. Söz konusu maddede sayılan kaçakçılık hallerinden birinin mevcudiyeti halinde, ilgili inceleme elemanı tarafından kaçakçılık suçu raporu tanzim edilmesi gerekir. Kaçakçılık suçlarında izlenecek usul VUK 367 nci maddede düzenlenmiştir. Peki, kaçakçılık suçu raporunun yazılarak Rapor Değerlendirme Komisyonuna teslimi için vergi ziyaına ilişkin raporların tamamlanması gerekir mi? Aşağıda konuya ilişkin Hesap Uzmanı Azmi Demirci’nin görüşlerini sunuyoruz.

4369 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce VUK’un 344. maddesinde düzenlenen kaçakçılık fiillerinin oluşması için “vergi ziyaı şartı” da arandığından; tespit edilen kaçakçılık fillerinin bildirilmesinde, vergi incelemesinin tamamlanması ve “vergi ziyaının” oluştuğunu gösteren inceleme raporunun da düzenlenmesi gerekliydi. Ancak, 4369 sayılı Kanunla değişiklik yapıldıktan sonra, kaçakçılık suçları VUK’un 359. maddesinde herhangi bir sonuca bağlanmaksızın “engelleyici suç=tehlike suçu” olarak tanımlandığı için, kaçakçılık suçlarının tespiti halinde, suç bildiriminde bulunmak için vergi incelemesinin tamamlanması ve kaçakçılık filleriyle ayrıca vergi ziyaına sebebiyet verildiğinin tespit edilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle, yürüttükleri vergi incelemelerinde kaçakçılık fiillerini tespit eden inceleme elemanlarının, bu tespitin yapılmasından itibaren, incelemenin tamamlanmasına kadar suç bildiriminde bulunabilmelerinin olanaklı olduğu ifade edilebilir. (Demirci, 2011)

Belirtilen durumun tek istisnası olarak 359. maddenin (a) fıkrasının 1. bendindeki hüküm akla gelmektedir. Zira, bentte “… defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler”in de kaçakçılık fiilini işlediği hükme bağlandığından (vergi ziyaından bahsedilmese de, vergi matrahının azalmasından bahsedildiğinden) suç bildiriminde bulunmak için, tespit edilen bu şekildeki kaçakçılık filleriyle, vergi matrahının azaltıldığını gösteren vergi inceleme raporunun düzenlenmesi gerekli olmaktadır. (Demirci, 2011)

 

Kaynakça

Demirci, A. (2011). Vergi İnclemelerinde Tespit Edilen Kaçakçılık Suçlarının ve Diğer Suçların İlgili Makamlara Bildirilmesi -II. Yaklaşım (217).

 

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.