Kategori: vergi kaçakçılığı

Özelge: Serbest Meslek Defteri Yerine İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Onaylatılması ve Tutulması Durumunda Kaçakçılık Suçu Oluşur mu?

Yazınızdan anlaşıldığı üzere, iliniz …. Vergi dairesi mükelleflerinden ….. gümrük komisyonculuğu faaliyetinden dolayı serbest meslek kazanç defteri tasdik ettirmek zorunda iken bazı yıllarda işletme defteri, bazı yıllarda ise bilanço esasına göre defter tasdik ettirmiştir. Bunun üzerine, 1991-1992-1993-1994 ve 1995 yılı hesapları incelenmek üzere olay incelemeye intikal ettirilmiştir. 1991 yılı hesaplarının Vergi Denetme …. tarafından incelenmesi sonucu düzenlenen inceleme raporuna istinaden kaçakçılık cezalı katma değer vergisi tarhiyatı yapılmıştır. Diğer yıllarla ilgili incelemeler sonucunda düzenlenecek inceleme raporları uyarınca mükellef adına ayrıca işlem yapılacağı belirtilmektedir.

Yargıtay Kararı: Usulsüz Şekilde Yapılan Aramada Elde Edilen Delillere Dayanarak Vergi Kaçakçılık Cezası Verilemez.

Vergi Usul Kanunun 142-146. Maddeleri ve CMK’ya uygun olarak yapılmayan aaramada elde edilen deliller VUK 359. madde ile verilecek hükme esas alınamaz. İhbar üzerine vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların talebi ve sulh ceza yargıcının kararı olmaksızın yapılan aramalı incelemede elde edilen delillerle hüküm oluşturulamaz. Hukuka aykırı delillerle verilecek hüküm anayasanın 38/6, AİHS’nin 6, CMK 206, 217/2 maddelerine aykırıdır.

İHBAR İKRAMİYESİ YENİ BİR GELİR KAPISI MI OLUYOR?

İhbar ikramiyesi talepli olarak yapılan ihbarlar için 2017 yılında 454 muhbire ödenmek üzere vergi dairelerine gönderilen ihbar ikramiyesi ödeneği tutarı 12 milyon 870 bin TL’dir[1]. Oysa bu ihbar ikramiyesi ödeneği 2016 yılında 240 muhbire ödenmek üzere 3 milyon 142 bin TL idi. Artış dört katın üzerinde[2].

Yukarıdaki rakamlar ihbar ikramiyesinin bazı kişiler için önemli bir gelir kapısı olmaya başladığını gösteriyor. Tabii nispeten riskli bir gelir kapısı.

Peki, nedir ihbar ikramiyesi, hangi şartlarda verilir? Kimlere verilmez? Nasıl hesaplanır? İhbar ikramiyesi üzerinden vergi alınır mı?

Özelge: İşyeri Kira Kontratında Kiranın Düşük Gösterilmesinin Vergi Kaçaklığı Suçunu Oluşturacağı hk.

Aşağıdaki özelgede,  kira ödemesini eksik gösteren kira kontratı tanzim etmek suretiyle stopaj gelir vergisinin eksik tahakkuk etmesine neden olan mükellefin bu eyleminin aynı Kanunun 359 uncu maddesinde hüküm altına alınan kaçakçılık suçunu oluşturduğu ve aynı Kanunun 367 nci maddesi gereğince yetkili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği yönünde görüş verilmiştir. 

Özelgedeki ilginç görüş ise; sahte kira kontratı düzenleme veya kullanma fiilini  işleyenin VUK hükümlerine göre tüccar vasfı taşımaması halinde kaçakçılık suçunun oluşmayacağı yönündeki görüştür. 

VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇU RAPORU NE ZAMAN YAZILIR?

4369 sayılı Kanunla(2) değişiklik yapılmadan önce VUK’un 344. maddesinde düzenlenen kaçakçılık fiillerinin oluşması için “vergi ziyaı şartı” da arandığından; tespit edilen kaçakçılık fillerinin bildirilmesinde, vergi incelemesinin tamamlanması ve “vergi ziyaının” oluştuğunu gösteren inceleme raporunun da düzenlenmesi gerekliydi. Ancak, 4369 sayılı Kanunla değişiklik yapıldıktan sonra, kaçakçılık suçları VUK’un 359. maddesinde herhangi bir sonuca bağlanmaksızın “engelleyici suç=tehlike suçu” olarak tanımlandığı için, kaçakçılık suçlarının tespiti halinde, suç bildiriminde bulunmak için vergi incelemesinin tamamlanması ve kaçakçılık filleriyle ayrıca vergi ziyaına sebebiyet verildiğinin tespit edilmesine gerek bulunmamaktadır.

DİKKAT! DAHA AZ HARÇ ÖDEYEYİM DERKEN ELİNİZDEKİ TAŞINMAZDAN OLABİLİRSİNİZ?

Vergi hayatımızdaki pek çok davranışımızı ve kararlarımızı etkiler. Kişiler yüksek vergilere karşı, vergiden kaçınma veya vergi kaçırma şeklinde direnç gösterebilmektedir. Ancak bu tür direncin beklenmeyen komplikasyonları söz konusu olabilmektedir. Aşağıda daha az tapu harcı ödemek için taşınmazın gerçek bedelinin altında gösterilmesinin, özellikle alıcı açısından, ortaya çıkarabileceği iki risk üzerinde durulacaktır.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDAN DOLAYI BİR YILDA KAÇ KİŞİ YARGILANIYOR? MAHKUMİYET VE BERAAT ORANLARI NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Vergi kaçakçılığı, vergi kaçırmanın nitelikli bir türüdür. Vergi kaçakçılığı fiillerini işleyenlere, bir taraftan “mali” nitelikli vergi ziyaı cezasının 3 kat olarak uygulanması, diğer taraftan hapis cezası öngörülmüştür.  Dolayısıyla, vergi kaçırma fiili “kaçakçılık” boyutuna geçtiğinde, […]