TAHSİLAT 6183

İhtiyati Tahakkuk Hangi Vergiler İçin Uygulanabilir?

6183 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde, ihtiyati tahakkukun mükellefin henüz tahakkuk etmemiş vergi ve resimlerinden Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek olanlarla bunların zam ve cezaları hakkında uygulanabileceği hükme bağlanmıştır. Maliye Bakanlığında Tahsilat Genel Tebliği ile madde metninde yazılı hallerden birinin bulunması halinde, mükellefin henüz tahakkuk etmemiş aşağıdaki vergileri için ihtiyati tahakkuk uygulanması uygun görülmüştür:

a) Gelir Vergisi (geçici vergi dahil),
b) Kurumlar Vergisi (geçici vergi dahil),
c) Katma Değer Vergisi,
d) Damga Vergisi,
e) Özel Tüketim Vergisi,
f) Özel İletişim Vergisi,
g) Şans Oyunları Vergisi,
h) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,
ı) Veraset ve İntikal Vergisi,
i) Bu vergilerin gecikme faizi ve vergi aslına bağlı vergi cezaları.

11.02.2020

vergidosyasi.com

Bir Cevap Yazın