MESLEK MENSUPLARI

Meslek Mensuplarının Sorumluluktan Doğan Borçlarla İlgili Ödeme Emrine Karşı İtirazlarına İlişkin Emsal Nitelikte Bir Yargı Kararı

Yeminli Mali Müşavir olan davacı, tam tasdik raporu düzenlediği …. Şirketi’nin vergi borçları nedeniyle müşterek ve müteselsil sorumlu sıfatıyla düzenlenip, tebliğ edilen ödeme emirlerinin iptali istemiyle dava açmıştır.

Ordu Vergi Mahkemesi 08/06/2011 günlü ve E:2011/64, K:2011/585 sayılı kararında; yükümlü şirket adına bulunan matrah farklarının nedenlerini sıralayarak, söz konusu matrah farklarının YMM’nin verdiği hizmet ile ilgisinin bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşıldığından davacı adına müşterek ve müteselsil sorumlu sıfatıyla düzenlenen ödeme emirlerinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle ödeme emirlerinin iptaline hükmetmiştir.

Davalı İdare, düzenlenen ödeme emirlerinin usul ve yasaya uygun olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemek suretiyle vergi mahkemesinin kararına karşı temyize gitmiştir.

Danıştay 4. Dairesi, vergi mahkemesinin kararını YMM tasdik raporu ile inceleme raporunda vergi ziyaına yol açan eleştirilerinin karşılaştırılıp incelenmesi, devacının yeminli mali müşavirlik mesleğinin gerektirdiği özeni gösterip göstermediği hususlarının tespiti sonrasında karar verilmesi gerektiği gerekçesi ile bozmuştur.

Karar;

  • Meslek mensuplarının müşterek ve müteselsil sorumluluk durumunda, ödeme emrine karşı dava açarken ileri sürebilecekleri sınırlı sayıdaki gerekçe alanını geniş yorumlaması ve
  • Meslek mensuplarının sorumluluktan doğan amme borçlarının tespitine ilişkin usul ve esaslar konusunda belirlemelere yer vermesi

yönleri ile emsal nitelikte.  

Danıştay Kararının ilgili kısımları aşağıda sunulmuştur (Koyu yazımlar tarafımızdan yapılmıştır.)

 “…

Şirket hakkında yapılan tarhiyatın kesinleşmiş olması, yeminli mali müşavir adına düzenlenen ödeme emrine karşı açılan davada, tasdikle ilgili sorumluluğun yerine getirildiğine ilişkin iddiaların incelenmesine engel değildir. Tasdikle ilgili sorumluluğun yerine getirilip getirilmediğini söyleyebilmek için ise öncelikle vergi inceleme raporuyla tespit edilen ve vergi ziyaına yol açılan hususların incelenmesi gerekmektedir. Ancak bu yönde yapılacak bir incelemeden sonra yeminli mali müşavir olan davacının düzenlediği tasdik raporuyla karşılaştırma yapılarak, mesleğin gerektirdiği özeni göstermesi halinde vergi ziyaına yol açılan işlemleri ortaya çıkarıp çıkaramayacağı tespit edilebilecektir.

Vergi Mahkemesince, yeminli mali müşavir olan davacının sorumluluğunun genel hatlarıyla kayıtlar ve belgelerdeki uyumsuzluk ile sınırlı olduğu, inceleme raporunda belirtilen fiillerden sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle ödeme emirlerinin iptaline karar verilmiş ise de; yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik hükümleri uyarınca, tasdik edilmiş konu ve belgelerin kamu idaresinin yetkililerince tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş olarak kabul edileceğini belirtir derecede yeminli mali müşavirlere yetki verilip, sorumluluk yüklendiği gibi; incelenen dosyada davacının kurumlar vergisi beyannamesi tasdik raporu düzenlediği şirketin, müstahsil makbuzu ile alımını gerçekleştirdiği emtiaya ilişkin maliyet ve işçi ücretlerinin eleştiri konusu yapıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, Vergi Mahkemesince, davacının düzenlediği kurumlar vergisi beyannamesi tasdik raporuyla, … Şirketi hakkında düzenlenen inceleme raporunda eleştiri konusu edilen hususlar incelenmek ve karşılaştırılmak suretiyle davacının yasal sorumluluk yüklendiği hususlarda yeminli mali müşavirlik mesleğinin gerektirdiği özeni gösterip göstermediği ve yükümlü şirketin 6111 sayılı Kanun’dan yararlanma talebiyle verdiği dilekçe üzerine yapılandırılan vergi borçlarının ödenip ödenmediği araştırılarak bir karar verilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, temyiz isteminin kabulüyle Ordu Vergi Mahkemesinin 08/06/2011 günlü ve E:2011/64, K:2011/585 sayılı kararının bozulmasına, 03/06/2014 gününde esasta ve gerekçede oyçokluğuyla karar verildi.”

Danıştay 4. Daire, K. Tarihi: 03.06.2014, E:2011/7308, K:2014/4091

 08.09.2017

Vergidosyasi.com