vergi kaçakçılığı

Özelge: İşyeri Kira Kontratında Kiranın Düşük Gösterilmesinin Vergi Kaçaklığı Suçunu Oluşturacağı hk.

Aşağıdaki özelgede,  kira ödemesini eksik gösteren kira kontratı tanzim etmek suretiyle stopaj gelir vergisinin eksik tahakkuk etmesine neden olan mükellefin bu eyleminin aynı Kanunun 359 uncu maddesinde hüküm altına alınan kaçakçılık suçunu oluşturduğu ve aynı Kanunun 367 nci maddesi gereğince yetkili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği yönünde görüş verilmiştir. 

Özelgedeki ilginç görüş ise; sahte kira kontratı düzenleme veya kullanma fiilini  işleyenin VUK hükümlerine göre tüccar vasfı taşımaması halinde kaçakçılık suçunun oluşmayacağı yönündeki görüştür. 

Birinci ve ikinci sınıf tacir sahte kira kontratı düzenler veya kullanırsa VUK 359 uyarınca vergi kaçakçılığı suçu oluşurken, örneğin serbest meslek mensubunun aynı fiili işlemesi halinde kaçakçılık suçu oluşmaz şeklinde sonuçlar çıkarmaya müsait bir özelge. VUK 359 uncu maddede mükellefin niteliğine ilişkin bir ayrım söz konusu değil. Bu nedenle, özelgedeki görüşün hukukiliği tartışmalı. 

vergidosyasi.com

Özelgenin tam metni aşağıda. Koyu ve renkli yazımlar vurgu amacıyla tarafımızdan yapılmıştır. T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.30/3032-359-96/30024 28.6.2004

KONU :

………………… VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Usul Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ : ………………… tarih ve ………………… sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekleri incelenmiştir.

Yazıların incelenmesinden anlaşıldığına göre; İliniz Küçükyalı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden ……………. ………….. kira ödemesini eksik gösteren kira kontratını vergi dairesine ibraz ederek stopaj gelir vergisinin eksik tahakkuk etmesine neden olmuştur. Kiralanan yerin mal sahipleri tarafından hakkında açılan kamu davası gereğince söz konusu fiilin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesi kapsamında suç teşkil edip etmediği hususunda defterdarlık mütalaasına ihtiyaç duyulmuş, defterdarlığınızca da tereddüte düşülerek konu Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir.

Söz konusu olayda sahte kira kontratı düzenleme fiilini yerine getiren şahsın vergi mükellefi olması nedeniyle “Sahte kira kontratı tanzim etmek suretiyle stopaj gelir vergisinin eksik tahakkuk etmesine neden olan mükellefin bu eyleminin aynı Kanunun 359 uncu maddesinde hüküm altına alınan kaçakçılık suçunu oluşturduğu ve aynı Kanunun 367 nci maddesi gereğince defterdarlığınız mütalaasıyla yetkili cumhuriyet savcılığına suç duyurulması gerektiği” yönündeki defterdarlığınız görüşü Bakanlığımızca da uygun bulunmuştur.

Ancak, sahte kira kontratı düzenleme veya kullanma fiilini yerine getiren şahsın Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tüccar vasfı taşımaması halinde ise, bu şahıslar adına Vergi Usul Kanununun 359 ve 367 nci maddeleri gereğince kaçakçılık suçu raporu düzenlenmesine ve ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına imkan bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yerine getirilmesini rica ederim.

Bakan a.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.