VERGİ USUL

Yargıtay Ceza Dairesi: Somut Belge ve Delile Dayanmadan Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi

“Gerçek kişi tacir olan ve 26.12.2001 tarihinde faaliyetine son veren sanığın, işletmesiyle ilgili olarak 213 sayılı VUK’nun 253 üncü maddesine göre de ait oldukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süreyle muhafaza etmeye mecbur olduğu defter ve belgelerin kaybolduğundan bahisle ibraz etmemek şeklinde oluşan eyleminde suçun tüm unsurlarıyla oluşup sübuta erdiği ve mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden defter ve belgeleri kaybettiğine ilişen, somut bir belge ve delile dayanmayan savunmasına itibar edilerek ve suç işleme kastının olmadığı, bu belgeleri bu kadar uzun bir süre muhafaza şartını yerine getirmemesinin makul olduğu şeklinde yasal olmayan gerekçelerle yazılı şekilde beraatine karar verilmesi” isabetsizliğinden bozulmasına KARAR VERİLMİŞTİR.  YARGITAY 11. Ceza Dairesince 01.03.2012 gün ve 4604-2597 sayılı karar

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.