GELİR VERGİSİ

Özelge: Matbaada bastırılan derginin kendine ait web sitesinden satışının yapılması halinde mükellefiyet

T.C.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı: 47423198-120.01[37-2018/11]-E.4760   27.01.2020

Konu: Matbaada bastırılan derginin kendine ait web sitesinden satışının yapılması halinde mükellefiyet

İlgi : 03/09/2018 tarih ve 38179 gelen evrak sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; Emekli Sandığı emeklisi olduğunuz, evinizde çalışarak 5-13 yaş arası çocuklara yönelik hazırlamış olduğunuz bulmaca ve zeka oyunları dergisini matbaada bastırarak internet üzerinden kendinize ait web sitesinde satışını gerçekleştireceğiniz, söz konusu dergide reklam bulunmadığını bu nedenle de reklam gelirinizin olmayacağı ve % 43 oranında Engelli Sağlık Kurulu Raporunuzun bulunduğu belirtilerek, vergi mükellefiyeti açılmaksızın bu dergiyi satmak suretiyle gelir elde edip edemeyeceğiniz ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yer alan istisnadan yararlanıp yararlanamayacağınız hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 65 inci maddesinde ” Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 18 inci maddesinde ise, “Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlanmak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.

Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94’üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.” hükmüne yer verilmiştir.

Yine aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar” hükmüne yer verilmiş ve aynı maddenin (2-a) bendinde de, 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden (2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince) % 17 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması öngörülmüştür.

Bu hükümlere göre, web sitesi üzerinden bulmaca ve zeka oyunları çalışmalarınızın yer aldığı derginin satışının gerçekleşmesi halinde, bu faaliyetiniz neticesinde elde edeceğiniz gelirin, Gelir Vergisi Kanununun serbest meslek kazancına ilişkin hükümleri çerçevesinde, vergiye tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu çalışmalarınızın, 5846 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğüne eser olarak kayıt ve tescil ettirilmiş olması halinde, çalışmalarınızdan dolayı elde edeceğiniz hasılata münhasır olmak üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yer alan istisnadan faydalanmanız mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca söz konusu istisna kapsamında bulunan çalışmalarınızın tevkifat yapmak mecburiyetinde olanlarca satın alınması halinde aynı Kanunun 94 üncü maddenin birinci fıkrasının 2/a bendi gereği tarafınıza yapılacak ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılması, yine aynı Kanunun 86 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine göre istisna hadleri içinde kalan bu kazançlarınız için yıllık beyanname verilmemesi, diğer kazançlar için beyanname verilmesi durumunda ise istisna kapsamındaki bu kazançlarınızın beyannameye dahil edilmemesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.