motorlu taşıtlar vergisi

Şehit Yakınının ÖTV’siz Aldığı Taşıtta MTV var mı?

Şehit yakını statüsü nedeniyle ÖTV Kanunu uyarınca ÖTV’den istisna olarak alınan taşıt için motorlu taşıtlar vergisi ödenecek midir? Aşağıda konuya ilişkin özelge incelendiğinde, şehit yakınlarının ÖTV’siz aldıkları araç için MTV ödemeleri gerektiği, MTV istisnasının söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır.

vergidosyasi.com

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı : 18008620-170[2017-704-7]-114869 09.11.2017

Konu: Şehit Yakınının ÖTV’siz İktisap Ettiği Taşıtın MTV’den İstisna Olup Olmadığı

İlgi: 01/08/2017 tarihli ve 174012 kayıt sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şehit yakını olarak ÖTV istisnasından faydalanarak iktisap ettiğiniz ….. plaka numaralı taşıttan dolayı motorlu taşıtlar vergisi istisna uygulamasından faydalanıp faydalanmayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde “Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, engellilik dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

Bu itibarla, 197 sayılı Kanunda şehit ailelerine yönelik herhangi bir indirim ve istisna hükmü bulunmamaktadır.

Buna göre, şehit yakını olarak 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendi kapsamında ÖTV istisnasından faydalanarak iktisap ettiğiniz taşıtın motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir Cevap Yazın