GELİR VERGİSİ

2021 Yılı Mesken Kira Geliri İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken (konut) olarak kiraya verilen binalar için yıllık istisna tutarı 2021 yılı için 7.000 TL olarak tespit ve ilan edilmiştir. (313 Seri no.lu GVK Tebliği)

Gayrimenkuller ve Haklarda
Madde 21

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 1.500.000.000  lirası gelir vergisinden müstesnadır. (310 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2020 yılı için 6.600 TL., 313 Seri No.lu GVK Tebliği ile 2021 yılı için 7.000 TL )  İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.
Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.

2 replies »

  1. Kolay gelsin, bir ltd veya anonim şirketi bünyesinde kayıtlı olan gayrimenkullerin kira gelirinde ne gibi menfaati olur? Ya da şöyle sorayım, sahibi bulunduğumuz 20 adet gayrimenkulü şahıs olarak mı, ya da şirket olarak mı kiraya vermek avantajlıdır?

  2. Gelir vergisindeki artan oran, kurumlardaki sabit oran, gider yazma imkanları, KDV, stopaj, şirket kuruluş ve yönetim maliyetlerine, defter tasdikten muhasebe ücretine kadar pek çok unsur ve elde edeceğiniz muhtemel gelir gibi unsurlar üzerinden ayrıntılı bir analiz yapmak gerekir. Yukarıdaki bilgilerle net olarak (a) veya (b) şıkkı avantajlıdır demek güç. Selam ve saygılar.

Bir Cevap Yazın