GELİR VERGİSİ

Özelge: Kırsal Kalkınma Destek Programı kapsamında alınan hibe için tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı:38418978-120[94-16/2]-73882 10/05/2016

Konu: Kırsal Kalkınma Destek Programı kapsamında alınan hibe için tevkifat yapılıp yapılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, tarımsal faaliyetinizde kullanmak üzere yapmış olduğunuz soğuk hava deposu projesi için “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden almış olduğunuz hibe desteğinden Ziraat Bankasınca % 4 oranında tarımsal destekleme ödemesi gelir vergisi tevkifatı yapıldığı belirtilerek, söz konusu tevkifatın yapılıp yapılmayacağı hususunda  Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinde; “Zirai faaliyetten doğan kazanç zirai kazançtır.

            Zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade eder.

            …”  hükmüne yer verilmiştir.

            Aynı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, bu Kanunun 94 üncü maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilir. 54 üncü maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde (zirai işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilanço esasına göre) tespit olunarak vergilendirilir. Kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler bu kazançları için beyanname vermezler…”  hükmü yer almaktadır.

            Anılan Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre; evvelki yıllardan devredilenler de dahil olmak üzere istihsal olunan, satın alınan veya sair suretlerle elde edilen her türlü zirai mahsullerin satış bedelleri (primler, risturnlar ve benzerleri dahil) zira işletme hesabına göre hasılat sayılmaktadır.

            Mezkûr Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, vergi tevkifatı yapacak olanlar sıralanmış ve bunların, ödemeleri (avans olarak ödenenler dâhil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları belirtilmiş, aynı fıkranın 11 numaralı bendinde de, “Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;

            a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,

                        i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için % 1,

                        ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için % 2,

            b) Diğer zirai mahsuller için,

                        i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için % 2,

                        ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için % 4,

            …

            d) Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için % 0,”

            hükmüne yer verilmek suretiyle, ilgili bentlerde yer alan tevkifat oranları, ödeme türlerine göre düzenlenmiştir.

            Diğer taraftan, özelge talep formunuzun ve eklerinin incelenmesinden; “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde almış olduğunuz hibe desteği ödemesinin Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesinin 11/(d) bendinde sayılan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemesi olmadığı anlaşılmıştır.

            Buna göre, tarımsal faaliyetinizde kullanmak üzere yapmış olduğunuz soğuk hava deposu projesi için “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden almış olduğunuz hibe desteği ödemesinin, Gelir Vergisi Kanununun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında zirai hasılat sayılması ve aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendinin (b-ii) alt bendi kapsamında, ödeme türüne göre belirlenen % 4 oranı üzerinden gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

            Öte yandan, gerçek usule tabi olmayıp hasılatlarınız üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilmeniz halinde kesilen bu verginin nihai vergi olması nedeniyle beyanname vermeyeceğiniz tabii olup, zirai kazancınızın gerçek usulde vergilendirilmesi halinde, söz konusu hibe ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 56 ncı maddesi hükmü gereğince hasılat olarak değerlendirilerek verilecek yıllık gelir vergisi beyannamenize dahil edilmesi ve anılan ödemeler üzerinden yapılan vergi tevkifatının yıllık beyannameniz üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilmesi mümkün olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s